Results


Part of Speech Word Flag
n                        A musical instrument
n                        glīwbēam
n                        organe(-a)
n                        orgele q
n                        swēg
n                        .Sound of a musical instrument
n                        organdrēam g
n                        orgeldrēam g
n                        stefn
n                        swēg
n                        .Art of playing an instrument
n                        glīwcræft o
n                        .An instrumentalist
n                        drēamere o
n                        glīwiend
n                        glīwman
n                        ..A female instrumentalist
n                        glīwbydenestre og
n                        glīwmǣden g
n                        organystre o
aj                        .Musical
aj                        pīplic g
v                        .To play (an instrument)
v                        glīwian
v                        lācan
v                        pleg(i)an
v                        (ge)singan be/mid