Results


Part of Speech Word Flag
n                        Sacrilege
n                        ǣbrecþ og
n                        forecostung g
n                        gewemming
n                        .Breaking into a church
n                        ciricbrǣc o
n                        ciricbryce
n                        .Eating of sacrifice to an idol
n                        fēondǣt op
aj                        .Impious, sacrilegious
aj                        ǣbrucol og
aj                        godwræclic
v                        .To profane, violate
v                        āfӯlan
v                        āgǣlan
v                        āīdl(i)an
v                        āwīdlian
v                        forecostian og
v                        (ge)fӯlan
v                        (ge)īdlian
v                        ōhte grettan
v                        tōgǣlan og
v                        (ge)wemman
v                        (ge)wīdlian
v                        ..To dishonour (a church)
v                        miswurþian o