Results


Part of Speech Word Flag
n                        Communion/eucharist
n                        hūsel
n                        godes līchama
n                        gemǣnsumnes
n                        (ge)mǣnsumung
n                        mæsselāc g
n                        gemāna
n                        .The body of Christ
n                        cristes līchama
n                        flǣsc
n                        .Act of partaking of the eucharist
n                        hlāfgang
n                        hūselgang
n                        hūselhālgung
n                        gemāna
n                        onfangennes
n                        þigen
n                        .A communicant
n                        hūselbearn op
n                        hūselgenga
n                        hūslwer op
n                        .Administration of the sacrament
n                        hūslung
n                        gemǣnsumung
aj                        .Worthy to receive communion
aj                        hūsles wirþe
v                        .To receive communion
v                        hūsl ābirgan
v                        hūsles onbyrgan
v                        hūsl þicgan
v                        (ge)mǣnsumian drihtnes līchaman and blōde
v                        onfōn
v                        tō hlāfe gān
v                        tō hūsle gān/gangan
v                        .To consecrate elements of eucharist
v                        hūsl gehālgian
v                        tō hūsle gehālgian
aj                        ..Consecrated
aj                        gehālgod
v                        .To break the bread
v                        hūsl tōbrecan
v                        .To administer the sacrament
v                        (ge)hūslian
v                        hūsl gemǣnsumian