Results


Part of Speech Word Flag
n                        Canonical hour, service
n                        cirictīd
n                        dægsang
n                        dōmlic tīd
n                        lofsang
n                        sealmsang
n                        tīd
n                        tīdsang
n                        tīdþēnung o
n                        tīdwurþung o
n                        þēnung
n                        .One indicated by a bell
n                        belltīd og