Results


Part of Speech Word Flag
n                        District, province
n                        boldgetæl
n                        scīr
n                        .District under authority
n                        folgoþ
n                        hīernes
av                        ..Under English law
av                        on engla lage
av                        ..Under Danish law
av                        on dena lage
n                        .A tax district
n                        manung
n                        sōcn
n                        tollscīr
n                        ..In Kent
n                        sūlung
n                        .Land under a reeve
n                        sundorgerēfland og
n                        .A shire
n                        scīr
n                        .A riding
n                        þrīþing
n                        ..A riding subdivision
n                        wǣpen(ge)tæc
n                        .A lathe (of several hundreds)
n                        lǣþ
n                        ..A hundred
n                        hundred
n                        .A parish
n                        rihtscīr o
n                        ..Parish assigned to a priest
n                        rihtscriftscīr