Results


Part of Speech Word Flag
n                        Submission, subjection, obedience
n                        hīersumnes
n                        underþēodnes
aj                        .Ready to yield
aj                        gebēogol/gebӯgle
aj                        .Humbled
aj                        gebīged
v                        .To bow (to), submit (to)
v                        ābūgan (tō)
v                        betǣcan tō
v                        (ge)būgan
v                        (ge)cierran
v                        (ge)ēaþmēd(i)an
v                        (ge)fylgan
v                        on hand gān
v                        onhieldan
v                        underbūgan
v                        .To submit, yield, bend in submission to
v                        onbūgan
v                        .To receive as master, submit to
v                        underfōn
v                        .To be subject to
v                        belimpan
v                        hīeran tō
v                        licgan (in/on/under)
v                        underlicgan
v                        .To give in, agree
v                        geþyldan q
v                        .To give way to, yield to (sin, etc.)
v                        underlicgan
v                        .To be overcome, fall
v                        feallan