Results


Part of Speech Word Flag
n                        Counsel, advice
n                        forþeahting og
n                        lār
n                        rǣd
n                        rǣdgeþeaht
n                        rǣdþeahtung o
n                        (ge)þeaht
n                        þeahtung
n                        geþōht
n                        .Wise counsel given in song
n                        lēoþurūn op
n                        .Friendly counsel
n                        frēondlār op
n                        .Evil counsel
n                        inwitrūn op
n                        ungeþeaht o
n                        .Giving of counsel, counselling
n                        gerǣding
aj                        .Good in counsel, of good counsel
aj                        rǣdfæst
aj                        rӯnig op
v                        .To ask advice, consult a person
v                        rǣdan
v                        .To give counsel
v                        rǣd gelǣran
v                        (ge)rǣdan