Results


Part of Speech Word Flag
n                        Service
n                        þēowdōm
n                        þēowot
n                        þēowtscipe o
n                        .Service, homage
n                        þēowotdōm
n                        .Service to a lord/master
n                        þegnscipe
n                        þēnung
n                        .Secular service
n                        woruldþēowdōm o
n                        ..Service in the kitchen
n                        cycenþēnung
n                        .State of being a servant, service
n                        þēowdōmhād o
n                        þēowhād
n                        ..State of being a thane/vassal
n                        þegnrǣden
n                        þēowdōm
n                        .Service, office
n                        ambeht
n                        folgoþ
n                        .Compulsory service
n                        bēn
aj                        .(Of persons, mind) servile
aj                        þēowlic
aj                        þēowtlic
aj                        .Domestic
aj                        hīwcūþ
v                        .To serve
v                        onþēowigan og
v                        (ge)þēowian
v                        ..To serve under
v                        underþēnian og
v                        .To be a servant to
v                        (ge)hīersumian
v                        .To act as a servant
v                        þēowian
v                        .To serve, wait upon
v                        geembiht(i)an g
v                        (ge)hīeran
v                        onbīdan
v                        seruian
v                        tōþēnian g
v                        (ge)þegnian
v                        wīcnian
v                        .To offer a form of service
v                        bryce healdan