Results


Part of Speech Word Flag
n                        Greetings, courteous terms of address
n                        hǣl(u)
n                        .Courteous address on meeting
n                        grēting
n                        .Respectful address/salutation
n                        grēting
n                        grētingword
n                        ..Respectful address to a superior
n                        grēting
v                        .To greet, hail, salute
v                        grētan
v                        hǣl ābēodan
v                        gehǣlan
v                        gehālettan
v                        gesund bēon/wesan
v                        ..To greet a superior respectfully
v                        grētan
v                        .To welcome, greet
v                        (ge)wilcumian
v                        .To acknowledge a person/greeting, hail
v                        (ge)cnāwan
v                        oncnāwan
v                        .To address respectfully, salute
v                        grētan
v                        .To announce, introduce
v                        besecgan
v                        .To make oneself known
v                        (ge)cūþlǣcan
in                        .Hail!
in                        bēo/wes þū hāl
in                        hāl
in                        hāl wes þū
in                        welga
in                        wel gesund
in                        .Welcome!
in                        wilcume
n                        .A greeting in letters, etc.
n                        grēting
aj                        ..(Of greetings) commendatory
aj                        gegrētlic og
v                        ..To greet in a letter, etc.
v                        grētan