Results


Part of Speech Word Flag
v                        To grasp, take hold of
v                        āgrāpian o
v                        ālæccan o
v                        gefōn on
v                        (ge)læccan
v                        onhrīnan
v                        tōgegrīpan g
v                        .To grip, seize, take hold of
v                        āræpsian g
v                        befōn
v                        clyppan
v                        (ge)fōn
v                        forfōn
v                        (ge)grīpan (on)
v                        ..To clasp, clutch
v                        ymb(e)fōn
v                        ..To span, embrace (with hands)
v                        ymbspannan o
v                        .To clench (the hand)
v                        (ge)clyccan
v                        (ge)cryppan
v                        .To grasp at
v                        grīpan tōgēanes
v                        ..To grasp at, clutch
v                        wiþfōn op
v                        wiþgrīpan op
v                        .To lay violent hands on
v                        gelæccan
n                        .Embracing, embrace, clasp
n                        clypnes o
n                        clypp
n                        clypping o
n                        .Grip, clutch, clasp, hold, grasp, power
n                        clamm
n                        fæþm
n                        feng
n                        grāp p
n                        gripe
n                        gegrip(en)nes g
n                        ..Grasp by the hand
n                        handgripe op
n                        ..A seizing by the hair
n                        feaxfang o
n                        hǣrgripa q
n                        ..A close grasp
n                        nearogrāp op
n                        ..A violent grasp
n                        nӯdgrāp op
n                        nӯdgripe op
n                        ..Sudden (terrifying) clutch
n                        fǣrclamm op
n                        fǣrgripe p
n                        ..A hostile grip
n                        fēondgrāp op
n                        hildegrāp p
n                        ..Spiteful clutch
n                        inwitfeng op