Results


Part of Speech Word Flag
v                        To take matter for discourse
v                        fōn on
v                        fōn tō
v                        .To deal with, treat, discuss a subject
v                        āhrepian o
v                        ātrahtnian
v                        fōn ymb
v                        grētan
v                        (ge)handlian
v                        (ge)hrepian (ymbe)
v                        trahtnian be/ymbe
v                        ..To raise, introduce (a topic)
v                        ūpārǣran
n                        .A matter/topic for speech, discussion, etc.
n                        sprǣc
n                        þing
n                        ..A text
n                        gaderung
n                        traht
n                        gewef
n                        ..An argument
n                        insiht