Results


Part of Speech Word Flag
n                        Falseness in speech, detraction
n                        twīsp(r)ǣc
n                        twīsprǣcnes
n                        .A whisperer, detractor
n                        rūnere
aj                        .That whispers
aj                        rūniende
aj                        ..(Of envy) that detracts
aj                        twīsp(r)ǣce g
v                        .To murmur against, whisper
v                        becīdan o
v                        (ge)cīdan (ymb)
v                        gehyrstan g
v                        lycettan
v                        rūnian
v                        twīsprecan g