Results


Part of Speech Word Flag
n                        Discrimination, faculty of distinguishing
n                        tōscēad
n                        .Discerning, discernment
n                        gescēad
n                        tōdǣlednes
n                        tōdāl
n                        ..Discrimination, good judgement
n                        gescēadwīsnes
n                        ..Discretion, discrimination
n                        gescēad
n                        scele o
n                        .One who divides or separates
n                        tōscēadend
aj                        .Discerning, intelligent, discriminating
aj                        (ge)scēadwīs
aj                        .Discreetly, with discrimination
aj                        gescēadlīce
v                        .To discern, distinguish, separate
v                        tōdǣlan
v                        tōsyndrian
v                        tōtwǣman
v                        .To judge between, distinguish
v                        tōdēman
v                        ..And make clear
v                        scīran
p                        .Between (two things)
p                        mid . . . twīh