Results


Part of Speech Word Flag
n                        Choice, election
n                        (ge)corennes
n                        (ge)corenscipe g
n                        cyst
n                        .Option, choice
n                        cost
n                        cyre
n                        dōm
n                        wӯsc o
n                        .Adoption
n                        tōgecorennes og
n                        ..One chosen by lot
n                        gehlytta
n                        .One of two, either
n                        (ge)hwæþer
n                        ..Whichever (of two)
n                        lōc hweþer
n                        swæþer
aj                        .(Fit to be) chosen, elect
aj                        gecēosendlic og
aj                        (ge)coren
v                        .To choose, select, elect
v                        ācēosan
v                        ālesan
v                        (ge)cēosan
v                        niman
v                        ..To choose in preference
v                        forecēosan g
v                        ..To choose beforehand
v                        foregecēosan g
v                        .To cull, pick the best, select
v                        pluccian
v                        puslian o
v                        .To seek out, select
v                        āsēcan
v                        .To seek for, select, mark out
v                        scēawian
v                        ..To mark out, assign
v                        tōāmearcian
v                        .To attribute to, assign
v                        ācennan
cj                        .Either . . . or
cj                        ōþer oþþe . . . oþþe
cj                        ōþer twēga oþþe . . . oþþe
cj                        oþþe . . . oþþe
cj                        ..Either . . . or, whether . . . or
cj                        swæþer . . . swā . . . swā