Results


Part of Speech Word Flag
n                        Acquaintance, knowledge
n                        cūþnes
n                        cӯþnes
n                        cӯþþu
v                        .To know, be acquainted with
v                        (ge)cnāwan
n                        .Familiarity
n                        hīwcūþnes
n                        hīwcūþrǣdnes og
aj                        ..Familiar, known
aj                        full cūþ
aj                        hāmcūþ og
aj                        hīwcūþ
aj                        hīwcūþlic
aj                        ...Familiar, well-known
aj                        namcūþ
v                        ..To make familiar to
v                        gehīwcūþlician