Thesaurus of Old English Database - Result - OE phrases

 

Results


Part of Speech Word Flag
v                        To rotate, turn round, revolve
v                        betyrnan
v                        hwearfian
v                        hwearftlian
v                        (ge)hwierfan
v                        iernan
v                        onhwerfan
v                        turnian
v                        tyrnan
v                        þrāwan
v                        .To travel round, skirt
v                        ymbfēran
v                        ymbgān
v                        ymbhweorfan
v                        .To surround
v                        begān
v                        begangan
v                        belicgan
v                        beteldan p
v                        beþringan
v                        ūtan befaran
v                        ymbberan
v                        ymbfaran (. . . ūtan)
v                        ymbfēran
v                        ymbgangan
v                        ymbiernan
v                        ymblicgan
v                        ymbtrymman
v                        ..To surround in crowds, throng around
v                        ymbhēapian g
v                        ymbþringan
v                        ..To surround by riding
v                        berīdan
v                        .To revolve around, orbit
v                        hwearfian
v                        hwierfan
v                        ymbcyrran
v                        ymbgān
v                        ymbhweorfan
v                        ymbiernan
v                        ymbscrīþan op
v                        ymbswīfan o
aj                        .That turns, turning
aj                        hwearfiende
aj                        turniende
aj                        turnigendlic o
aj                        wendende
n                        .Rotation
n                        welung og
n                        wendung
n                        .Going about, circuit
n                        ymbfær o
n                        ymbfæreld
n                        ymbgang
n                        ymbhwyrft
n                        ..Orbit, circle
n                        circul
n                        hōhhwyrfing g
n                        hwēollāst og
n                        hwēolrād g
n                        hwyrft
n                        ierning
n                        ongēangang g
n                        ongēanryne g
n                        onryne
n                        ryne
n                        scriþe op
n                        ymbfaru g
n                        ymbhwyrft
n                        ymbryne
n                        .Something which turns round
n                        wendend