Results


Part of Speech Word Flag
v                        To flow out, well up, erupt
v                        āflōwan of/ūt
v                        āflōwan ūp
v                        āgēotan
v                        āspringan ūp
v                        āweallan
v                        (ge)flōwan
v                        ūp āblāwan
v                        ūpfēran
v                        ūtflōwan
v                        weallan
v                        .To ooze, trickle out
v                        seohhian/sēon
v                        sicerian o
v                        sīgan ūt
v                        ūt sīon
v                        .To cause to escape/flow out
v                        gēotan
v                        lǣtan
v                        onsendan
v                        ..To emit, belch
v                        bealcettan
v                        .To suck out
v                        sūcan
v                        sūgan
aj                        .That flows, flowing (out)
aj                        forþgoten
aj                        gēotende
n                        .A flowing out
n                        bæþ
n                        flōwnes
n                        framirning og
n                        gang
n                        ūpcyme
n                        ūtryne