Results


Part of Speech Word Flag
v                        To come/go out from
v                        ācuman
v                        bescēotan
v                        (ge)cuman (fram/of)
v                        (ge)faran ūt
v                        forecuman
v                        forþāstæppan og
v                        forþbecuman
v                        forþcuman
v                        forþ(ge)lēoran
v                        forþgewītan
v                        forþyppan g
v                        framfēran g
v                        ofcuman
v                        of feorrian
v                        of gān
v                        sīgan ūt
v                        swīcan ūt
v                        ūtācuman
v                        ūt āslēan
v                        ūtfaran
v                        ūt fēolan
v                        ūt(ā)gān
v                        ūt ofgān
v                        .To be going out from
v                        bēon/wesan ūtweard
v                        .To slip away, become loosened
v                        tōglīdan
aj                        ..Slipped out
aj                        ūtāsliden og
aj                        ūtāwinden og
v                        .To put out, send forth
v                        āsendan
v                        āweg lǣtan
v                        forþian ūt
v                        forþlǣtan
v                        forþsendan
v                        ofcirran g
v                        onsendan
v                        ūt ādōn
v                        ūt drīfan
v                        ..To shake out
v                        cweccan ūt
v                        ..To thrust out
v                        ūt āþringan
v                        .To exclude, shut out
v                        āscēadan
v                        āscirian
v                        ātӯnan
v                        beclӯsan wiþūtan
v                        belūcan
v                        ūte betӯnan
v                        ..To exclude, cut off from
v                        āhladan
v                        .To banish, drive away
v                        ādrǣfan
v                        ādrīfan (fram/of)
v                        āfeorsian
v                        āflīeman (ūt)
v                        āscūfan
v                        āscyhhan g
v                        āscyndan
v                        āweg āþӯwan
v                        fordrīfan
v                        forsendan
v                        forswīþan
v                        of ādrīfan
v                        ofslēan
v                        onbescūfan g
v                        on swāpan
v                        onweg āfirran
v                        tēon ūt
v                        ūtācnyssan g
v                        ūt āmǣr(i)an
v                        ūt ānӯdan
v                        ūt āscūfan
v                        ūt āscyndan
v                        ūt āþӯdan
v                        ūt āþӯwan
v                        ūt drīfan
v                        (ge)ūtian
v                        wræclāstian g
v                        ..To drive away with a curse
v                        āhwǣtan op
av                        .Out
av                        forþ
av                        ūt
n                        .A going out from
n                        forþgang
n                        forþsīþ
n                        (ge)lēor(ed)nes
n                        ūtfær
n                        ūtfæreld
n                        ūtgang
n                        ūtryne
n                        ūtsīþ
n                        ymbcerr g
n                        .A going abroad/out of doors
n                        ūtfaru