Results


Part of Speech Word Flag
v                        To pull, drag, draw
v                        ātēon
v                        (ge)bregdan
v                        (ge)dragan
v                        (ge)tēon
v                        togian o
v                        .To draw in, haul
v                        (ge)tēon
v                        .To draw (down), pull (e.g. a bell)
v                        tēon
v                        ..To pull quickly, jerk
v                        onbregdan
v                        tēon
v                        .To pull, drag out
v                        ābregdan (ūp)
v                        āhlēfan og
v                        ālūcan
v                        ātēon (ūt) of
v                        of ātēon
v                        of dōn
v                        on tēon
v                        ūp ātēon
v                        ūt ādōn
v                        ūt ālūcan
v                        ..To pull out of, unsheathe (sword)
v                        ābregdan
v                        ādragan o
v                        ātēon
v                        (ge)bregdan
v                        (ge)tēon
v                        ..To pull out violently
v                        ātredan ūt
v                        .To pull, drag away
v                        ābregdan
v                        ātēon
v                        onwegpullian q
v                        tōtēon
n                        .Act of dragging
n                        tyge
n                        ..Act of dragging out
n                        hladung og
n                        .A jerk, tug
n                        tyge
n                        .One who drags
n                        tēond