Results


Part of Speech Word Flag
v                        To cast out, drive away
v                        ādōn
v                        ādrǣfan
v                        ādrīfan
v                        āfierran
v                        āflīegan
v                        āflīeman (ūt)
v                        āfӯsan
v                        āīdan q
v                        ānӯdan (āweg/ūt)
v                        āscūfan
v                        āscyhhan g
v                        āsellan
v                        āsettan of
v                        āswāpan āweg
v                        āswengan
v                        āweg ādrīfan
v                        āweorpan (of)
v                        āwrecan
v                        āӯtan (ūt)
v                        bewrecan p
v                        (ge)dōn fram
v                        drǣfan ūt
v                        gedrīfan
v                        drīfan fram/of/ūt
v                        (ge)flīeman (ūt)
v                        fordrīfan
v                        forscūfan op
v                        forsendan
v                        forweorpan
v                        forwrecan
v                        fram ādrīfan
v                        fram ānӯdan
v                        fram āscūfan
v                        fӯsan
v                        fӯsian
v                        onweg ādrīfan
v                        onweg drīfan
v                        oþēhtian op
v                        tōdrǣfan
v                        tōdrīfan
v                        tōslēan
v                        ūt ādrǣfan
v                        ūt ādrīfan
v                        ūt āscūfan
v                        ūt āweorpan
v                        ūt drīfan
v                        ūt scūfan
v                        wiþscūfan
v                        wræclāstian g
v                        wrecan (of)
v                        (ge)ӯtan (ūt)
v                        .To drive out with violence
v                        (ge)scūfan
v                        (ge)weorpan of/ūt
v                        .To cause to flee, put to flight
v                        āflīegan
v                        flēon
v                        forflӯgan
aj                        .Driven out
aj                        fordrifen
n                        .Act of driving out
n                        āflīegung o
n                        āworpennes
n                        drāf
n                        forweorpnes og
n                        onwegādrifennes o
n                        tōdrǣfednes
n                        tōworpnes
n                        ūtdrǣf o
n                        ..One who drives out
n                        ūtdrǣfere og