Results


Part of Speech Word Flag
v                        To row
v                        ārum/mundum bregdan
v                        hrēran mid hondum
v                        (ge)rōwan
v                        tēon
v                        .To row across
v                        oferrōwan o
v                        .To row round
v                        berōwan
v                        .To row after
v                        æfter rōwan
v                        .To reach by rowing
v                        gerōwan
n                        .Act of rowing
n                        rēwet
n                        rōwett g
n                        rōwing g
n                        rōwnes o
n                        ..A pull at the oars
n                        drōht og