Results


Part of Speech Word Flag
v                        To travel on water
v                        flēotan
v                        flotian o
v                        (ge)līþan
v                        (ge)siglan
v                        .To journey by water
v                        (ge)rōwan
v                        (ge)segl(i)an
v                        ..To journey across water
v                        oferlīþan
v                        oferseglian
v                        ..To journey round by water
v                        ymblīþan o
v                        ..To reach by journeying on water
v                        gelīþan
v                        gerōwan
v                        gesiglan
v                        .To go on board
v                        āstǣgan on scip
v                        āstīgan on scip
v                        āstīgan/āstigian scip
v                        bāt gestīgan
v                        cēol gestīgan
v                        gān on scip
v                        (ge)scipian
v                        stīgan on scip
v                        ..To embark stealthily
v                        bestelan ūp
v                        .To put out to sea
v                        ūt āscūfan
v                        ūt lǣtan
v                        ..To send out to sea
v                        ālǣtan ūt
v                        settan ūt
v                        .To steer
v                        lǣdan
v                        stīeran
v                        .To lower the mast
v                        lecgan þone mæst
v                        .(Of boat) to travel, ride
v                        rīdan
v                        swimman
v                        ..To sail/dart over the sea
v                        brecan ofer bæþweg
v                        flocgian og
v                        ..To shape a course for
v                        hwemman
v                        gelǣtan nēah
v                        ..To glide back to shore
v                        gesīgan
v                        .To come to land, land
v                        land gesēcan
v                        (ge)lendan
v                        ..To come to land and anchor
v                        wīcian
v                        ..To put ashore
v                        ūp lǣtan
v                        ..To disembark
v                        on wang stīgan
n                        .A landing
n                        ūpgang
n                        ūpgange op