Results


Part of Speech Word Flag
v                        To hang
v                        āhangian og
v                        hangian
v                        rīdan
v                        .To hang, remain suspended, float
v                        hangian
v                        ..To hang heavily
v                        seomian p
v                        .To put up, hang (on)
v                        āhōn
v                        (ge)hōn
v                        macian ūp
v                        onāhōn
v                        onhōn
v                        ūp āhōn
aj                        .That swings, swaying
aj                        rīdusende g
aj                        .Hung around with
aj                        behangen
n                        .Act of hanging
n                        hangelle
n                        .A hanging object
n                        hangelle
n                        .A swing
n                        totrida g