Results


Part of Speech Word Flag
n                        Modes of riding
v                        .(?)To ride at walking pace
v                        gengan
v                        .To ride quickly, gallop, race
v                        (ge)ærnan
v                        ..To ride quickly and take
v                        geærnan
v                        ..To overtake by galloping
v                        ofærnan og
v                        ..To gallop and reach
v                        geærnan
v                        .To ride past, overtake
v                        ofrīdan
v                        ..To overtake and intercept
v                        forrīdan
v                        .To ride around, surround, take
v                        berīdan
v                        gerīdan
v                        .To ride across
v                        oferrīdan o
v                        .(?)To ride away from
v                        oþrīdan op
v                        ..To ride out of, away from
v                        ārīdan ūt of
v                        ūtrīdan o
v                        .To ride in pursuit of, follow
v                        æfter rīdan
n                        .Galloping, rapid riding
n                        ærning
n                        fǣrærning o