Results


Part of Speech Word Flag
v                        To ride (on horse, etc.)
v                        onrīdan
v                        (ge)rīdan
v                        sittan on
v                        .To mount (a horse, etc.)
v                        āstīgan
v                        bestrīdan
v                        (ge)hlēapan (ūp on)
v                        strīdan (ūp on)
v                        ūpstīgan (on)
v                        ..To dismount
v                        ālīhtan . . . of
v                        (ge)līhtan (of)
aj                        .Mounted
aj                        gehorsod
aj                        rǣde g
n                        .Act of riding
n                        onrād o
n                        onsetl o
n                        rād
n                        gerid
n                        .A ride, journey on horseback
n                        rād
n                        ..Riding in company with
n                        midrād o
n                        .A mounting-block
n                        hlīpe
n                        .A rider
n                        āstīgend
n                        hlēapere
n                        onsittend
n                        onstīgend
n                        rǣdemann
n                        ridda
n                        rīdend
n                        stīgend
n                        ūpstīgend
n                        ..One who rides ahead (with message)
n                        forridel o