Results


Part of Speech Word Flag
v                        To go, proceed on foot
v                        bestæppan
v                        fēþan
v                        (ge)gān
v                        (ge)gangan
v                        onstæppan
v                        (ge)stæppan
v                        treddian p
v                        treppan
v                        .To walk through, perambulate
v                        geondgangan
v                        ..To wade across
v                        oferwadan o
v                        ..To step/go out of
v                        wiþstæppan og
aj                        .That goes on foot
aj                        fōtgangende og
aj                        fōtlic
aj                        gangende
aj                        stæpegong op
aj                        ..That walks quickly
aj                        fēþespēdig op
av                        .On foot
av                        on fēþe
n                        .Ability to walk
n                        færeld
n                        fēþe
n                        gang
n                        .Act of going on foot
n                        fēþung
n                        gang
n                        stæpe
n                        .A journey on foot
n                        fēþegang op
n                        ..One who journeys on foot
n                        fēþa
n                        fēþemann