Results


Part of Speech Word Flag
v                        To go on a journey/expedition, travel
v                        ātēon
v                        (ge)fēran
v                        ferian
v                        fulfaran o
v                        gang/sīþ settan
v                        lāstas lecgan
v                        sīþ āsettan
v                        (ge)sīþian
v                        tēon
v                        .To journey abroad
v                        elþēod(g)ian
v                        .To send on a journey
v                        settan ūt
aj                        .On the move, on the march
aj                        on tyhte
aj                        .That travels, travelling
aj                        farende
aj                        wegfarende
aj                        wegfērende
aj                        ..Travelling far
aj                        wīdfērende p
aj                        wīdlāst p
aj                        ..Having travelled much
aj                        felageonge op
aj                        forliden
aj                        geliþen
aj                        ..Moving upon earth
aj                        foldhrērende op
aj                        moldhrērende op
n                        .A journey
n                        (ge)fær
n                        færeld
n                        faru
n                        fēring p
n                        fōr
n                        gang
n                        onfæreld
n                        sīþ
n                        sīþfæt
n                        ӯting
n                        ..A long journey
n                        wīdlāst p
n                        wīdsīþ p
n                        ..A painful/sad journey
n                        carsīþ op
n                        earfoþsīþ p
n                        ..An evil/rash journey
n                        unsīþ
n                        ..A joyous/pleasant journey
n                        gamenwāþ op
n                        wilsīþ
n                        ..A journey abroad
n                        elþēodignes
n                        elþēod(g)ung o
n                        ..A far journey
n                        langweg o
n                        .Transmigration, passage
n                        farennes g
n                        ..(Of the Exodus) passage through the Red Sea
n                        sǣfæreld o
n                        ...Survivor of the passage through the Red Sea
n                        sǣlāf op
n                        .An itinerary
n                        færeldbōc og
n                        fōrebōc g
n                        fōrracu og
n                        sīþboc g
n                        .A traveller
n                        fēþegest op
n                        ofergenga o
n                        wegfērend
n                        ..Who camps by the sea
n                        sǣwīcing op
n                        ..Who asks for passage
n                        færbēna