Results


Part of Speech Word Flag
n                        A time, period of time
n                        tīd
n                        .A stretch/period of time
n                        dægtīd
n                        fæc
n                        fær
n                        first
n                        first(ge)mearc
n                        hwīl
n                        hwīlfæc q
n                        hwīlþrāg o
n                        rūm
n                        ryneþrāg op
n                        tīd
n                        tīma
n                        þinggemearc p
n                        þrāg
n                        ..A division of the night, night-watch
n                        heordnes
n                        gehield
n                        hierdnes
n                        nihtwacu op
n                        nihtwæcce
n                        wacen
n                        wæcce
av                        .While, when
av                        mid þӯ (þe)
av                        .Meanwhile
av                        āmang þām
av                        betwēonan
av                        hērongemang
av                        ongemong þisum/þǣm
av                        þenden
av                        .Meanwhile, whilst
av                        āmang þām þe
av                        betwēoh þǣm þe
av                        gemang þǣm þe
av                        mid þӯ þe
av                        ongemong þisum/þǣm þe
av                        þā hwīle
av                        þende(n)
av                        þrāge þe
av                        þurhlonge op
av                        ..During a certain time
av                        binnan
av                        ..In his time
av                        on his dæge
v                        .(Of time) to pass, elapse
v                        āgān
v                        āgangan
v                        āiernan
v                        ālēoran g
v                        āscortian
v                        belēoran g
v                        forþ(ge)faran
v                        forþgān
v                        (ge)gān
v                        gān forþ
v                        (ge)iernan
v                        gelīþan
v                        oferfaran
v                        geweorpan
v                        ..To be consumed
v                        wesan fornumen
v                        ..To press on, advance, roll on
v                        on sittan
v                        scrīþan
v                        .To pass/spend (time, e.g. a night)
v                        ādrēogan
v                        āspendan
v                        (ge)drēogan
v                        þurhdrēogan g
v                        .To use/employ (time in some pursuit)
v                        ābisgian
v                        (ge)dōn
v                        ..To pass the winter
v                        oferwintran og
v                        ..To spend one's life (in)
v                        ealdor geæfnan
v                        (ge)eardian æt/in
v                        ..To grow old in, continue long
v                        (ge)ealdian
p                        .During, in the course of
p                        āmang
p                        betwēoh
p                        betwux
p                        binnan
p                        innan
p                        gemang
p                        ongemong
p                        þurh
p                        .In, with (marking accompanying circumstances)
p                        þurh