Results


Part of Speech Word Flag
n                        Projection, head, extremity (of anything)
n                        hēafod
n                        liþ
n                        ord
n                        .A knob, button
n                        cnop g
aj                        .Headed, having a head
aj                        gehēafdod og
aj                        ..Three-headed
aj                        þrīhēafede o
n                        .A beak-shaped thing
n                        neb(b)
n                        .A tongue-shaped thing
n                        tunge
n                        .A neck (e.g. of bagpipes)
n                        heals
aj                        ..Ridged
aj                        waled og
aj                        .Projecting, standing up or out
aj                        stēap
aj                        .Having great horns
aj                        oferhyrned op
aj                        .With x feet
aj                        ānfēte op
aj                        þrīfēte
aj                        þrīfōted g
av                        .(Projecting, etc.) out, forth
av                        forþ
v                        .To stand out, project, jut
v                        foregān
v                        forþhlīfian o
v                        forþrǣcan g
v                        forþrǣsan
v                        forþstæppan
v                        scorian
v                        stician
v                        tōtian o
v                        þunian
v                        ūp āgān
v                        .To make prominent, thrust out
v                        āscēotan