Results


Part of Speech Word Flag
n                        Height, loftiness, sublimity
n                        oferhlīfung g
n                        sticolnes og
n                        .Height, tallness
n                        hēanes
n                        langsumnes
n                        lengþu
n                        leng(u)
n                        ūpnes og
n                        ..A height, high place
n                        hēanes
n                        hīehþu
n                        ..The highest point, top, apex
n                        hrōf
n                        ord
n                        .Distance from base upwards, altitude
n                        hīehþu
aj                        .High, tall
aj                        grēat
aj                        hēah
aj                        lang
aj                        ūphēah
aj                        ūplǣdende op
aj                        ūplang
aj                        ..High in measurement
aj                        hēah
aj                        .High, steep, lofty
aj                        brant p
aj                        hēalic
aj                        stǣgel
aj                        stēap
aj                        .Very high or tall
aj                        hēahstēap op
aj                        oferhēah op
aj                        stēaphēah op
aj                        ..Reaching to heaven
aj                        heofonhēah op
aj                        ..Towering up
aj                        hlifende
aj                        .High, having a lofty position
aj                        hēah
aj                        hēahsittende
aj                        sticol
aj                        .Placed at the top
aj                        hēafodlic
aj                        .Higher, upper
aj                        uferra
aj                        ufeweard
aj                        yfera
aj                        ..Highest, utmost
aj                        ufemest
aj                        yfemest
av                        .On high
av                        hēalīce
av                        .So as to extend to a great height
av                        hēah
av                        ..Higher (av)
av                        hēahra
av                        hēalīcor
av                        uferor
av                        ufor
av                        ..Highest (av)
av                        yfemest
av                        .At the top
av                        ufan(e)
av                        ..Right on the top
av                        ufan rihte
v                        .To tower up
v                        āstīgan ūp
v                        hlifian
v                        oferhlīfian
v                        standan ūp āstreht
v                        torrian o