Results


Part of Speech Word Flag
n                        Extension, stretching
n                        āþenenes g
n                        þenning o
n                        .Distension, stretching
n                        tōþenednes g
n                        tōþening og
n                        .Extension (of boundaries), extending
n                        rӯmet
n                        ..(Of land gained) an extension
n                        rӯmet
aj                        .Stretched out, extended
aj                        ābrǣded
aj                        āreaht
aj                        āstreht
aj                        ..Extended, spread out (over)
aj                        tōsprǣd
aj                        .Large, broad, far-reaching
aj                        brād
aj                        rūm
aj                        sīd
aj                        wīdbrād op
aj                        yrmen p
aj                        .Equal in extent
aj                        efenlang
aj                        efenlic
aj                        ..As broad as long
aj                        efenbrād
aj                        ..As long as broad
aj                        efenlang
v                        .To reach, extend
v                        bebūgan
v                        ..To extend, reach (to)
v                        brādian (oþ)
v                        brǣdan (tō)
v                        .To reach over, extend (to)
v                        gān
v                        gangan
v                        licgan (tō)
v                        (ge)rǣcan
v                        sīdian op
v                        .To stretch out, extend (in a line)
v                        āþenian
v                        .To stretch, extend (oneself after sleep)
v                        ātyhtan
v                        raxan o
v                        .To stretch out, extend, hold out
v                        āstreccan
v                        streccan
v                        tinnan
v                        (ge)þennan
v                        ..To hold out, reach forth
v                        ārǣcan
v                        āþenian
v                        gesprǣdan g
v                        .To stretch, extend, bend
v                        onþenian g
v                        .To extend (/?tauten)
v                        āþenian