Results


Part of Speech Word Flag
n                        A lodging-house, inn
n                        cumena hūs
n                        cumenhūs o
n                        giestærn
n                        hūs be wege
n                        inn
n                        tōcirhūs og
n                        .A guest-house/-chamber
n                        giestærn
n                        giesthof op
n                        giesthūs
n                        giestsele p
n                        sele
v                        .To put up, lodge
v                        (ge)innian
v                        .To be lodged
v                        gerested bēon/wesan
v                        .To lodge, be a guest
v                        giestian