Results


Part of Speech Word Flag
n                        Hunting, the chase
n                        hunt(n)oþ/huntnold
n                        huntung
n                        wāþ
n                        .A hunting expedition
n                        huntaþfaru
n                        .A hunter, huntsman
n                        drǣfend
n                        hunta
n                        huntere q
n                        ..Female
n                        hunticge o
n                        huntigystre q
v                        .To chase, hunt, drive
v                        betǣcan
v                        (ge)drīfan
v                        ēhtan
v                        geflīeman
v                        huntaþ dōn
v                        (ge)huntian
v                        tō huntian q
v                        wǣþan
v                        ..To start up, flush
v                        ǣrǣran ūp
v                        ..To worry, set dogs on
v                        bǣtan
v                        slǣtan o
v                        .To take, catch
v                        (ge)fōn
v                        gegrīpan
v                        gelæccan
v                        (ge)niman
n                        .What is hunted/taken, game
n                        hunt(n)aþ
n                        huntung
n                        .A hunting spear
n                        huntigspere og
n                        lutegār q
n                        ..A boar-spear
n                        bārspere
n                        bārsprēot q
n                        eoforspere og
n                        eoforsprēot
n                        þeox og
n                        .Game-protection
n                        dēorfriþ o