Results


Part of Speech Word Flag
n                        Drinking
n                        (ge)drenc
n                        (ge)drync
n                        .A drink/draught
n                        bǣdewēg
n                        drenc
n                        drync(a)
n                        hladung og
n                        līþ
n                        scenc
n                        tyge
n                        ..Small drink/sip
n                        sopa
n                        ..A cupful
n                        scenc
n                        ..A glassful
n                        glæsful o
n                        ..A jugful
n                        cēacfull
v                        .To drink
v                        (ge)drincan
v                        indrincan g
v                        ondrincan
vi                        ..To quench thirst
v                        ācēlan
vi                        bētan þurst
vi                        (ge)cēlan
vi                        of ādrincan
vi                        ..To sip/sup
vi                        (ge)sūpan
vi                        ..To lap
vi                        lapian
v                        liccian
v                        .To serve (with) drink
v                        byrelian p
v                        (ge)drencan
v                        druncnian
v                        forþscencan og
v                        (ge)scencan
n                        ..Dealing out of drink
n                        medurǣden op
n                        .Drinking of particular drink
n                        bēorþegu p
n                        medudrinc op
n                        meodudrenc o
n                        wīndrenc
n                        wīn(ge)drinc