Results


Part of Speech Word Flag
n                        Quartering of officials
n                        fæsting
n                        rǣdefæsting o
n                        .A servant thus quartered
n                        fæstingmann
n                        .Place/house where quartered
n                        būr
n                        cumena hūs/wīcung
n                        cumenhūs o
n                        giestærn
n                        giesthof op
n                        giesthūs
n                        giestsele p
n                        hūs be wege
n                        inn
n                        tōcirhūs og