Results


Part of Speech Word Flag
n                        Growth, increase
n                        onwæstm
n                        sprytting
n                        geþang q
n                        tōēcnes o
n                        wæstm
n                        weaxnes
n                        weaxung
n                        .Augmentation, growth
n                        sīdung o
n                        .An increase, addition
n                        ætēaca og
n                        ætӯcnes o
n                        ēaca
n                        ēacnung
n                        gefyllnes
n                       
n                        oferēaca
n                        tōætӯcnes o
n                        tōēcnes o
n                        tōgeīhtnes o
n                        þēoging
n                        .Other persons/things in addition
n                        ēaca
n                       
n                        .One who increases
n                        īcend g
n                        īcestre o
aj                        .Increased, augmented
aj                        ēacen
aj                        ..Augmented
aj                        māgeēct g
aj                        .Added, additional
aj                        tōgeīht
aj                        .More
aj                       
aj                        .That will be increased
aj                        ēacniendlic g
av                        .Yet, besides, as well, also
av                        samod
av                        þǣrtō
av                        þonne
av                        .Also, likewise, moreover
av                        ēac
av                        ēac swā
av                        tō ēacan
av                        .So also, moreover
av                        ēac swylce
av                        swylce ēac
av                        .Even, also, moreover
av                        efne
av                        .Moreover
av                        feorr
av                        .Again, moreover
av                        eft
av                        eft sōna
av                        .Yet further, yet again
av                        gīet
av                        gīeta
av                        þā gīet
av                        .Further
av                        furþor
av                        gēn
av                        gēna
av                        .More, further
av                       
av                        swīþor
av                        .Besides
av                        ēac māre tō
av                        efen wel
av                        elcor
av                        elles
av                        forþmid
av                        hēr tō ēacan
av                       
av                        tō ēac
av                        þǣrbufan
av                        þǣr tō ēacan
av                        ufan on þæt
av                        ufenan
av                        ..Besides, still, yet
av                        gīet(a)
av                        nū gīet
av                        þā gīet
av                        þonne gīet
p                        .Besides, in addition to
p                        būtan
p                        ēac
p                        .Above, besides
p                        ufenan
cj                        .Besides (cj)
cj                        būtan þām þe
ph                        .And so on
ph                        and swā forþ
v                        .To grow, increase, wax
v                        ēacian
v                        ēacnian
v                        forþweaxan
v                        grōwan
v                        (ge)þēon
v                        (ge)weaxan
v                        ..To become great, increase, mount up
v                        ætflōwan g
v                        ārīsan
v                        āstīgan
v                        miclian
v                        ...Rapidly
v                        hlēapan
v                        .To swell (up)
v                        tōswellan
v                        tōþindan
v                        þrintan op
v                        ūpstīgan
v                        ūpþyddan o
v                        .To flourish, become great
v                        grӯtan og
v                        ..To develop, exceed
v                        (ge)þēon
v                        .To increase, add to, enlarge
v                        ætӯcan
v                        ēacan
v                        (ge)ēacnian
v                        (ge)īecan
v                        gemārian og
v                        (ge)miclian
v                        tōætēacnian o
v                        tōætӯcan
v                        tō(ge)īecan
v                        .To increase in quantity, multiply, enlarge
v                        (ge)manigfealdan/(ge)manigfildan
v                        .To increase, augment, make greater
v                        dīpan
v                        .To add
v                        (ge)īecan
v                        gemanigfealdan
v                        underīecan og
v                        underþēodan
v                        ..To add to
v                        (ge)ēacnian tō
v                        oþēcan og
v                        tō dōn
v                        ..To add, append
v                        gecnyttan
v                        .To put to
v                        tōbesettan og
v                        tō(ge)settan
v                        .To apply (one thing to another)
v                        tōrǣcan
v                        þaccian
v                        geþēodan