Results


Part of Speech Word Flag
n                        A drop of liquid
n                        dropa
n                        tēar
n                        .Dripping, a falling drop by drop
n                        droppetung g
n                        .Stream, flow
n                        dropung
n                        flōd
av                        .Drop by drop
av                        dropmǣlum
v                        .To drip, trickle
v                        ādrēopan op
v                        (ge)drēopan
v                        dropian
v                        droppettan
v                        dryppan
v                        .To cause to fall in drops, to drop
v                        (ge)drӯpan
v                        .To trickle, ooze, penetrate
v                        sicerian o
v                        .To ooze, drain out
v                        (ge)sīgan ūt
v                        .To wring, squeeze out
v                        ābǣdan
v                        āwringan of
v                        ūt āþӯwan
v                        (ge)wringan