Results


Part of Speech Word Flag
n                        Inspiration, inbreathing
n                        onorþung g
n                        orþung
aj                        .Inspired, inblown
aj                        āblǣst
aj                        .(Of bellows) letting out air, deflating
aj                        blāwende
v                        .To blow upon, inspire
v                        inblāwan
v                        onorþian g
v                        tōēþian o
v                        .To blow/puff (on)
v                        (ge)blāwan
v                        pyfian
v                        (ge)windwian
v                        ..To blow up, distend with air/wind
v                        geblǣdan g
v                        blāwan
v                        tōblǣdan g
v                        tōblāwan
v                        ..To blow on/upon
v                        beblāwan
v                        on beblāwan
v                        onblāwan
v                        onswāpan g
v                        ..To blow away, scatter by blowing
v                        āblāwan
v                        āwindwian
v                        tōblāwan