Thesaurus of Old English Database - Result - OE phrases

 

Results


Part of Speech Word Flag
n                        Smoke
n                        rēc
n                        smoca
n                        þism o
n                        þrosm
n                        .Smoke from wood (of funeral pyre)
n                        wudurēc op
n                        .(Of hearth) smoking
n                        rēocende
n                        .Deadly smoke/reek
n                        wælrēc op
n                        .Blast (of smoke, fire, etc.)
n                        fnǣst
aj                        .Steamy, smoky, vaporous
aj                        rēocende
aj                        þrosmig o
v                        .To emit smoke/steam/vapour
v                        (ge)rēocan
v                        smēocan
v                        smīcan
v                        smocian
v                        stīeman
v                        .To smoke, belch forth smoke
v                        rēocan
v                        .To fill with smoke
v                        geondrēcan o
v                        .To cause to emit smoke
v                        rēcan
v                        .To expose to smoke, fumigate
v                        berēcan
v                        berēocan o
v                        smēocan
v                        .(Of smoke) to rise up
v                        ūp ēþian
v                        .(Of smoke, cloud, etc.) to be dispersed
v                        tōglīdan