Thesaurus of Old English Database - Result - OE phrases

 

Results


Part of Speech Word Flag
n                        Thing seen, sight, vision
n                        ansīen
n                        bescēawodnes g
n                        gesiht
n                        (ge)sihþ
v                        .To appear, be seen
v                        ætīewan
v                        ætscēawian
v                        oþīewan
v                        .To appear, come to light
v                        onhlīdan
v                        ūp āmӯlan
v                        .To show clearly, shine
v                        scīnan
v                        .To shine through
v                        blīcan
v                        .To peep out
v                        tōtian ūt