Results


Part of Speech Word Flag
v                        To grow, grow up
v                        full grōwan
v                        (ge)weaxan
v                        .To approach maturity
v                        grōwan
v                        .To grow up
v                        āstīþian
v                        forþframian og
v                        geonglǣcan
v                        (ge)þēon
v                        .To be grown up
v                        gestīþod bēon/wesan
aj                        .Grown to maturity, full grown
aj                        fullweaxen
aj                        ranc
aj                        .Grown up, adult
aj                        geþogen
aj                        geweaxen
aj                        werlic
aj                        gewintred
n                        .Mature years, manhood
n                        strengþ(u)
n                        .Maturity
n                        æfteryld
n                        rīpnes g
n                        rīpung
n                        geþungennes
aj                        ..Mature
aj                        ealdlic
aj                        fullrīpod o
aj                        geþungen
n                        .Middle-age
n                        midfeorh
n                        midfeorwe
n                        midferh(þ) o
n                        midfyrhtnes o
aj                        ..Middle-aged
aj                        midfeorh
n                        .Mature persons, elders
n                        duguþ