Results


Part of Speech Word Flag
n                        Sex, generation
n                        gesceaft
n                        gesceap
n                        tӯdrung
n                        .Internal generation
n                        insceaft op
aj                        .Generative, of generation
aj                        gecyndelic
n                        .Sexual intercourse
n                        beddgemāna o
n                        cunnung
n                        hǣmed
n                        hǣmedlāc op
n                        hǣmedþing
n                        hrepung
n                        legertēam
n                        līchamlice geþēodnes
n                        gemæcnes o
n                        gemæcscipe op
n                        gemāna
n                        gemang
n                        gemeng(ed)nes
n                        restgemāna
n                        gerestscipe o
n                        geþoftrǣden
n                        geþoftscipe
n                        wīfcӯþþu
n                        wīfgehrine q
n                        wīflāc
n                        wīfgemāna
n                        wīfþing
v                        .To have sexual intercourse with
v                        āgan
v                        brūcan
v                        cunnan
v                        grētan
v                        hǣman
v                        (ge)licgan (wiþ, mid)
v                        gemengan on þǣm hǣmede
v                        genēalǣcan
v                        genēawian
v                        ongietan
v                        slǣpan
v                        tīeman