Results


Part of Speech Word Flag
n                        Rain
n                        regn
n                        wæter
n                        .Drop of rain
n                        rēndropa o
n                        .Seasonable rain
n                        tīdrēn o
n                        ..Autumn rain
n                        hærfestwǣta o
n                        .Morning rain
n                        morgenrēn op
n                        .Deadly rain (causing floods)
n                        wælregn op
n                        .Shower, fall of rain
n                        drēopung g
n                        drēorung
n                        dropena drēorung
n                        hryre
n                        regn
n                        rēnscūr
n                        scūr(a)
n                        ..Winter shower
n                        winterscūr op
n                        ..(Of shower) swishing sound
n                        sumsende op
n                        .Downpour, heavy rain
n                        gyte
n                        heofonflōd o
n                        ræsc g
n                        .Rainbow
n                        boga
n                        rēnboga
n                        scūrboga op
aj                        .Rainy
aj                        rēnig
aj                        rēnlic
aj                        wǣt
aj                        ..Torrential
aj                        dēor
v                        .To rain
v                        regnian g
v                        (ge)rīnan
v                        ..To rain heavily, pour
v                        drēopian g
v                        rēotan p
v                        ..(Of rain, etc.) to fall
v                        (ge)drēosan
v                        .To wet with rain
v                        gerīnan