Results


Part of Speech Word Flag
n                        Spring, fountain, well
n                        ǣspring
n                        ǣwylm
n                        burhwelle
n                        burn(-a/-e)
n                        celde q
n                        cwilm q
n                        cwylle o
n                        fant
n                        funta/fynt
n                        pytt
n                        spring
n                        ūpspring
n                        ūpwill o
n                        wæterǣd(d)re
n                        wæterpytt
n                        wæterspring op
n                        wæterwyll
n                        wellwill o
n                        wiell(-a/-e)
n                        wielm
n                        wylleburne p
n                        wyll(ge)spring
n                        wyllung
n                        .Bubbling spring
n                        citelflōd q
n                        citelwyll q
n                        .Spring having water in winter
n                        winterwille o
n                        .Salt spring
n                        sealtsēaþ o
n                        sealtwilling o
n                        sealtwylle
n                        .Miraculous/healing spring
n                        hāt bæþ
n                        .Other springs
n                        ..Where cress grows
n                        cærswill q
n                        ..Boundary
n                        mearcwill
aj                        .From/of a spring/fountain
aj                        willic g
v                        .To spring
v                        ābrecan ūp
v                        āspringan ūp
v                        āweallan (ūt)
v                        brecan of
v                        brecan ūp
v                        crīþan g
v                        onspringan
v                        weallan