Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n The extrasensorial world
n A divine being
n godcundnes
n hālig
n .Heavenly force
n heofonmægen p
n .Divinity, divine nature
n godcundlicnes o
n godcundnes
n godcundspēd
n godhād o
n godmægen
aj ..Of the nature of God
aj godcundlic
aj .That makes godlike
aj godcund
aj godcundlic
av .Divinely
av dryhtlīce
av godcundlīce
n God, the Lord
n dryhten
n frēa
n frēadrihten p
n god
n hēahfrēa p
n hēahgod op
n hēahost
n hlāford
n sigedryhten p
n tīrfruma op
n þēoden
aj .Of God
aj dryhten q
aj dryhtenlic
aj dryhtlic
aj godcund
aj godcundlic
aj godlic
aj hālig
aj ūplic
aj .Proceeding from God
aj godcund
aj godcundlic
aj heofonlic
av .Acceptably to the Lord
av dryhtenlīce
n Attributes of God
n .The eternal
n se ēca
aj .Ineffable
aj unāsecgendlic
aj untōsprecendlic
aj .Incomprehensible
aj unbefangenlic
aj unbegrīpendlic
aj .Immortal
aj undēadlic
aj undēaþlic
aj .Uncreated
aj ungesceapen
aj ungeworht
aj .Immutable
aj unāwendedlic
aj unāwendendlic
aj .Indivisible
aj ān
aj ..Undivided
aj untōdǣled
aj untōdǣle(n)dlic
aj ..Inseparable
aj unāsundrodlic g
aj .Unmeasured
aj unāmeten
aj unāmeten(d)lic
aj unāmetgod g
aj .Without beginning
aj unbegunnen
aj unongunnen o
aj .Without end
aj ungeendod
aj .Universal
aj eallic
n .Holiness
n hāligdōm
n hālignes
aj ..Holy
aj hālig
aj ...Holy and heavenly
aj heofonhālig op
n .Goodness, excellence
n gōdnes
n (ge)micclung g
aj ..Good
aj gōd
aj ...Infinitely good
aj eall gōd
n .Delight
n wynn
n .Wisdom
n wīsdōm
aj ..Wise
aj wittig
aj .Faithful
aj wǣrfæst p
aj .Firm, steadfast
aj gestæþþig
n .Anger
n wrǣþþu
aj ..Angry
aj wrāþ
aj wrāþmōd p
aj ..Stern
aj stīþferhþ p
aj stīþmōd
n .Grace, favour
n giefnes
n giefu
n gif
n ..Glorious/blessed grace
n ēadgiefu p
n wuldorgifu p
aj ..Gracious
aj ēaþmōd
aj lēoftǣl
av ..Graciously
av lēoflīce
v .To live, have life
v ālibban
n The Almighty
n ælmihtig
n hēahmiht
aj .Of the Almighty
aj ælmihtig
aj eallic
n .King, majesty
n āgend
n āgendfrēa
n cyning
n cyningwuldor op
n eallwealda p
n eallwealdend
n gāstcyning op
n hēah cāsere
n hēahcyning
n heofoncyning
n heofonhæbbend og
n heofonwealdend g
n heofonweard p
n hierde
n oferwealdend
n onwealda
n reccend
n rodorcyning p
n sōþcyning p
n sweglcyning p
n þēodcyning
n þrymcyning p
n þrymwealdend
n þrӯþcyning op
n wealdend
n wealdendgod p
n wuldorcyning
n wundorcyning op
n ..Glorious Lord
n ārwesa
n þrymm
n wuldor
n wuldorgod op
n ..Prince of angels
n brego engla
n ..Lord of hosts
n weoruda drihten (/ealdor/helm, etc.)
n Mightiness
n miht
n .Great power, divine might
n godcundmæht g
n godþrymm
n hēahmægen
n hēahmiht
n heofonmægen p
n mægenþrymm
n ..Omnipotence
n ælmihtignes o
n eallmiht op
aj .Mighty, powerful
aj mægenrōf p
aj mægenstrang p
aj miht
aj mihtful o
aj mihtig
aj ..Exceedingly mighty, almighty
aj ælcræftig op
aj felameahtig p
aj geswīþfram o
aj tīrmeahtig p
aj .Powerful, ruling
aj (ge)wealdende
aj ..All-ruling
aj eallwealda
aj eallwealdende
aj þrymwealdend
aj .Triumphant
aj gōdspēdig op
aj sigehrēþig p
aj sigerīce p
aj sigerōf p
aj sigetorht op
aj sigorbeorht op
aj sigorfæst
n Glory
n (ge)beorhtnes
n hlīsa
n weorþscipe
n wuldor
n .Great glory, majesty
n godþrymnes q
n hēahþrymm p
n hēahþrymnes p
n mægenþrymm
n mægenþrymnes
n .Triumphant glory
n sigorwuldor op
aj .Great, sublime, glorious
aj beorht
aj mǣre
aj mǣrlic
aj tīrēadig p
aj tīrfæst p
aj torhtmōd p
aj wuldorfæst
aj wuldorful
aj ..That dwells in glory
aj þrymsittende p
aj ..Wonderful, (to be) glorified
aj bodigendlic o
aj oferhebbendlic g
aj gewuldrod
aj wundorlic
v .To glorify, give glory to
v (ge)beorhtnian g
n The activity of the divine
n Creator
n frumsceppend g
n frymþ
n metend
n metod
n ordfruma
n (ge)scieppend
n settend
n wyrcend
n wyrhta
n .Author of light
n geondlīhtend
n lēohtfruma p
n lēohtsāwend og
n .Illuminator
n inlīhtend
n onlīhtend
n .Restorer, renewer
n ednīwigend
n (ge)edstaþeligend
n .Lord of the world
n worulddrihten op
n .Prince of mankind
n brego mancynnes
n .Inspirer (of souls)
n blāwend
n .Handiwork (of God)
n hand(ge)weorc
n .A direction (by God)
n diht
v .To create
v gedihtan
v (ge)scieppan
v (ge)staþolian
v gestefnan
v (ge)timbr(i)an
n A giving (by Deity)
n giefu
n .Giver of life
n feorhgifa p
n līffrēa p
n līffruma p
n .Giver of all good
n wilgiefa p
n .Giver of benefits
n ārgifa op
n blǣdgifa p
n ēadfruma p
n ēadgiefa p
n lēangyfa o
n symbelgifa op
n .Giver of glory
n wuldorgifa p
n A wonder, miracle
n mægen
n wundor
n .A mighty work, prodigy
n mægenweorc p
n .Wondrous healing
n wundorhǣlo
n .A sign in the sky
n bēam
n heofonbēacen op
n Protector, defender
n andfangol og
n andfeng
n andfenga
n andfengend
n healdend
n (ge)scildend
n scildere o
n weard p
n .Gracious protector
n winedryhten p
n .Protector of warriors
n wīgendra hlēo
n Guide
n lāttēow
n God as judge
n dēma
n dēmend
n dēmere
n hēahdēma o
n heofondēma op
n .Judge on last day
n sigedēma
aj .(Of God) just
aj rihtwīs
aj .(Of God's judgements) uncircumscribed
aj unymbfangen o
aj unymbfangenlic
aj unymbwriten o
n Divine providence
n forescēawung
n foresēones
n giefu
n .God of providence
n forescēawere og
v .To foresee
v forescēawian
n Salvation, redemption
n āhredding
n ālīese(n)dnes
n ālīesing
n ālīesnes
n eftlīsing g
n feorhneru
n frēodōm
n hǣlnes
n hǣlþ
n hǣl(u)
n hālor p
n hāls op
n hālwendnes
n hreddung
n lǣcedōm
n līesing g
n (ge)līesnes g
n onlīesnes
n .Redeemer
n gefrēogend
n frēolsiend
n hālwendlica
n līesend
aj .Redeeming, delivering
aj hǣlende
aj hǣlendlic g
aj hālwende g
aj hālwendlic
aj lǣcedōmlic
aj nergendlic o
aj neriende
av .So as to redeem
av hālwendlīce
v .To deliver, redeem
v (ge)bycgan
v (ge)frēogan
v (ge)frēolsian
v (ge)hǣlan
v (ge)līesan
n Resurrection
n ǣrist
n edcenning
n eftǣrist og
n eftcynn og
n ūpārīsnes g
n ūprist
n .Hope of resurrection
n ǣristhyht o
n .Triumph (of resurrection)
n ōretlof og
aj .Risen
aj edcenned
v .To arise
v ārīsan
v (ge)edcwician
v eftārīsan g
v .To raise up
v āwreccan
v geedbyrdan op
n The divine name
n nama
n .Most exalted name
n hēah nama
n The Trinity
n þrinnes
aj .Threefold
aj þrinlic
n .Oneness, unity
n ānnes
aj ..One
aj ān
aj ..Undivided
aj untōdǣled
aj untōdǣledlic
aj untōdǣlendlic
aj ...(Of the work of the Trinity) undivided
aj untōtwǣmed
av ...Indivisibly
av unāscyrigendlīce o
av undǣledlīce o
aj .Everlasting, eternal
aj āstandende
aj unbegunnen and ungeendod
aj ..Co-eternal
aj efenēce
aj samodēce og
aj .Co-existent
aj efeneardigende
aj efenwesende op
aj ..Consubstantial
aj efenedwistlic
aj efenspēdiglic
aj .Equally powerful
aj efenmihtig
aj .Equally blessed
aj efenēadig
n .Person of the Trinity
n hād
aj ..(Of one Person) undivided
aj untōtwǣmed
n God the Father
n fæder
n godfæder
n hēahfæder
n wuldorfæder p
aj .Without beginning
aj unācenned
aj unbegunnen
aj .Of the Father
aj fæderlic
n .Father of truth
n sōþfæder op
n .Begetter of the Word
n wordcennend og
n The Son, Christ
n æþelcyning p
n bearn
n crist
n cynebearn
n fōstorfæder
n frēobearn
n gāstsunu p
n godbearn
n godes lamb(or)
n goding og
n hǣlubearn p
n hyhtgifa op
n līfweard op
n mægenþrymm
n sigebearn p
n sunu
n .Prince/thane
n æþeling
n þegn
n .Redeemer/saviour
n ālīesend
n eftlīesend og
n gēocend p
n hǣlend
n hālwenda
n nergend
n onlīesend g
aj .Only-begotten
aj ānboren p
aj āncenned
aj .Without beginning
aj unāgunnen o
n Incarnation
n flǣscgebyrd g
n (ge)flæsc(en)nes
n flǣsclicnes
n flǣscniming og
n inflǣscnes o
n inlīchomung g
n onflǣscnes
n .Incarnate condition
n flǣsc
n flǣsclicnes
n menniscnes
n .The Word incarnate
n word
aj .Incarnate
aj geflǣschamod
aj geflǣscod o
aj gelīchamod
aj .That lives, living
aj libbende/lifigende
aj līffæstende
v .To be incarnate, have human nature
v bēon/wesan mann
n Events associated with Christ
n .Advent
n hērcyme op
n hidercyme
n tōcyme
n ..Second coming
n tōweardnes
n .Crucifixion
n rōdehengen
n ..Passion
n cwylming
n þrōwung
v ..To suffer crucifixion
v þrōwad bēon/wesan
n .Ascension
n ūpāfangnes o
n ūpāstīgnes
n ūpstīge
n .Harrowing of hell
n hergung
n The Holy Spirit
n gāst
n hēahgǣst op
n se hālga gāst
n .As paraclete/advocate, comforter
n frēfriend
n frōforgāst
n .Important function (of Holy Spirit)
n hēahþegnung op
aj .That comforts, comforting
aj frēfriende
n The heavens, sky
n hēahrodor
n hēanes
n hīehþ(u)
n rodor
n swegl
n ūpheofon
n ūplyft p
n ūprodor p
aj .Of the heavens/sky
aj godcund
aj godcundlic
aj heofonlic
aj neorxnawanglic o
aj rodorlic
aj swegle p
aj ufancund
aj ūpcund
aj ūplic
av .From heaven
av heofonlīce
av ufane
n Heavenly dwelling place
n boldwela p
n ceaster
n ēþel
n hām
n hēahreced p
n heofon
n heofonhām p
n heofonheall o
n heofonsetl op
n heofonware(-u)
n lang hām
n neorxnawang
n paradīs
n tōweardnes
n ūpeard op
n wuldorgesteald p
n wynland p
aj .Of the heavenly dwelling place
aj heofonlic
aj neorxnawanglic o
n .Vault of heaven
n heofonhrōf
n heofonhwealf p
n .Kingdom of heaven
n fæder rīce
n heofonrīce
n rīce
n þrymrīce
n .Court of peace
n friþgeard
n sibgesihþ g
n .A building in heaven
n heofontimber op
n .A throne of heaven
n heofonstōl op
n rodorstōl p
n Glory/majesty of heaven
n heofon
n heofonþrymm p
n heofonwuldor op
n hīehþu
n mægenþrymm
n sweglwuldor op
n wuldor
n wuldorfæstlicnes o
n wuldorþrymm
aj .Of heavenly glory
aj wuldorfæst
n .Celestial bliss
n goddrēam p
n heofon
n heofondrēam p
n gesǣlignes
n (ge)sǣlþ
n wuldorblǣd op
n wuldordrēam
aj ..Of celestial bliss
aj (ge)sǣlig
n Reward of heaven
n wuldorlēan p
n .Reward of glory, heavenly crown
n sigebēah
n sigorlēan p
n wuldorbēacn o
n wuldorbēag
n wuldorhelm
n .Eternal life
n ālīf
n ēce līf
n līf
n undēaþlicnes
av .Immortally, to immortality
av undēaþlīce
v .To live, have eternal life
v libban
n Paradise
n .Earthly paradise
n neorxnawang
n paradīs
n .Joyous land
n wynland p
n .First home
n frumstōl
n .A paradisal field
n scīnfeld
n simfeld/sunfeld
n .Sion
n scēawungstōw
n gesele
n selegesceot
n sīon
n sīonbeorge p
n snyttruhūs op
n wlitescēawung o
n Inhabitants of heaven
n heofonbūende og
n ūpware og
aj .That dwells in glory
aj þrymsittende p
n .A spirit
n gāst
n ..A ministering spirit
n þēninggāst o
n .The heavenly host
n duguþ
n heofondugoþ op
n heofonþrēat op
n heofonware(-u)
n heofonwerod
n (ge)laþung
n þegnweorud op
n wuldorweorud op
n An angel
n angel
n engel
n heofonengel p
n ūpengel p
n wuldorgāst op
n .Angel as messenger
n ǣrendgāst op
n godes boda
n wilboda op
n .As servant of peace
n friþoscealc p
n ..As 'peace-weaver'
n friþowebba p
n .As mighty servant
n mægenþegen op
n .The race/order of angels
n engelcynn
n ..Glorious race
n mægenþrymm
n wuldorhēap o
n ..Seraphim (first order)
n seraphīn
n sigorcynn op
n ..Cherubim (second order)
n ceruphīn
n ..Thrones (third order)
n þrymsetl
n ..Dominations (fourth order)
n hlāfordscipas
n ..Principalities (fifth order)
n ealdorscipas
n ..Powers (sixth order)
n anwealdu
n ..Virtues (seventh order)
n mihta
n ..An archangel (eighth order)
n hēahboda op
n hēahengel
n hēalic boda
aj .Of angels, angelic
aj angelic og
aj engelcund op
aj engellic
aj .Incorporeal
aj līchamlēas
aj unlīchamlic
aj .Victorious
aj sigorfæst p
n A saint
n gāst
n hālga
n hālig
n sanct
n seint
n wuldormago p
n .The saints
n hālgawaras g
n hāligware g
n .All the saints
n ealle hālige
n .A peaceful band of saints
n sibgedryht p
n Mary, queen of heaven
n cwēn
n hlǣfdige
n .Mediatrix
n fultumgestre og
n hǣlestre og
n þingestre o
n .Star of the sea
n sǣsteorra
n .Glory/joy of women
n wīfa wuldor/wynn
n A spectre, ghost, demon, goblin
n becola og
n egesgrīma
n grīma
n grīming og
n nihtgenga
n orc g
n scīn/scinn
n scucca
n þyrs
n wearg
n yfelwiht
n .A spectre, phantasm
n scinnhīw
n scinnlāc
n Soul of a deceased person
n dēaþ
n gāst
n sāwol
aj .Spectral, ghostly
aj gāstlic
n A demonic apparition
n dēofolscīn
n .A demonic creature
n ellengǣst op
n ellorgǣst p
n helrūna
n wælgǣst p
n A doomed spirit
n gēosceaftgāst op
n .A sad spirit
n cargēst op
n .Walker(s) in darkness/evil spirit(s)
n orcnēas op
n sceadugenga op
n Elfin race
n ælfcynn
n .Elf, goblin, etc.
n ælf(en)
n pūca g
n pūcel og
aj ..Of elves
aj ælfisc og
n ..Mountain elf
n beorgælfen q
n dūnælf(en)
n muntælfen og
n ..Field elf
n feldælfen g
n landælf og
n ..Wood elf
n wuduælfen g
n wudumær g
n wuduwāsa g
n ..Water elf
n sǣælfen g
n wæterælfen g
n ..Nightmare caused by elf
n ælfādl o
n ælfsiden
n .An incubus
n ælf
n mera
n .A succubus
n lēof
n Sorcery, magic, witchcraft
n āglǣccræft op
n bealucræft op
n dēofolcræft
n drӯcræft
n drӯlāc q
n (ge)dwolcræft
n fīfmægen op
n hellcræft op
n lybcræft
n malscrung
n morþorcræft op
n scinn(ge)lāc
n unlybba
n unrihtlyblāc
n wiccecræft
n wiccedōm
n wiccung o
n wiccungdōm op
n yfelweorc og
n .An act of sorcery
n drӯcræft
n (ge)dwolþing
n scinncræft
n scinnlāc
n .A sorcerer, wizard
n drӯ
n drӯcræfta o
n drӯmann
n gēog(e)lere
n lyblǣca
n unlybwyrhta
n wicca
n wita
n .A witch, sorceress
n drӯicge
n hægtes(se)
n lybbestre og
n sigewīf
n wælcyrige
n wicce
aj .Magic
aj dierne
aj drӯlic
aj ..(Of devil) skilled in magic
aj drӯcræftig
aj scinncræftig
v .To use witchcraft
v drӯcræft drīfan
v wiccian
v ..To make blunt by inscribing with a charm
v forscrīfan
n Sorcery using incantation
n galdorcræft
n .A spell, charm
n galdor
n galdorcwide op
n galdorlēoþ og
n galdorsang
n galdorword op
n galung g
n heagorūn o
n onsang o
n sang
n wordgaldor op
n ..A powerful charm
n hēahgealdor op
n ..A charm producing enmity
n heterūn op
n ..A charm producing victory
n sigegealdor op
n ..A charm against snakes
n wyrmgealdor
n .A wizard, magician
n galdorcræftiga
n galdorgalend g
n galdorgalere g
n galdre
n galend
n galere g
n ongalend
n þyrs
n wirgunggalere og
n .An enchantress, sorceress
n burgrūn(e) g
n galdricge g
n hægtes(se)
n hēahrūn og
n hellerūne
n helrӯnegu og
n lēodrūne
n .A snake-charmer, sorcerer
n wyrmgaldere
n wyrmgalere
v .To sing charms, enchant
v begalan
v besingan
v (ge)galan
v ..To recite (a charm)
v begalan
v ongalan
v singan
v .To constrain by swearing
v forswerian
n Sorcery involving drugs or potions
n ātorcræft
n lyblāc
n morþweorc
n .A witch who works with herbs
n wyrtgælstre og
n .A maker of poison
n ātorwyrhta og
aj .Bewitched, affected by a herb
aj forboren
n Sorcery involving deceptive appearances
n scinncræft
n .A sorcerer, magician
n scinncræfta g
n scinncræftiga
n scinnere g
n scinnlǣca
n .A sorceress, witch
n scinnlǣce
aj .Magical, spectral
aj scinnlǣce
aj scinnlic
aj .Spectre-haunted
aj scinnsēoc o
v .To produce an unreal appearance
v līcettan
n A magical apparatus
n drӯcræft
n scinncræft
n .A charm, amulet
n healsbōc o
n lybesn
n .A victory-bringing rod
n sigegyrd op
n .Glory-twig, ?plant with medicinal virtue
n wuldortān op
n .A rune bringing death, baleful inscription
n wælnōt op
n .A moppet, death-causing image
n morþ
n Necromancy
n līcwiglung o
n scinnlāc
n Divination, augury
n friht
n frihtrung g
n galdor
n hālsung
n hwatu
n hwatung
n wamfreht g
n wigle g
n wiglung
n .A diviner, augur
n frihtere o
n hālsere
n hwata o
n rǣdend
n rǣdere
n rӯnemann op
n scop
n sōþbora q
n wiglere
n wis(c)here
n wītega
n ..A prophetess, sybil
n wītegestre
aj .Sortilegious
aj dysigcræftig o
aj .Skilled in explaining mysteries
aj rūncræftig op
v .To augur, take auspices
v frihtrian og
v hālsian
v (ge)wiglian
n .An augur, diviner by birds
n fugelhwata og
n fugelweohlere og
aj ..(Of a bird) that divines, foreboding
aj wigol og
n .A diviner by serpents
n wyrmhǣlsere og
n .A diviner from sacrifices
n wēofodwiglere og
n Astrology
n rēonung
n steorrēonung q
n steorwigle g
n steorwiglung og
n tungolǣ g
n tungolcræft
n tungolcræftwīse og
n tungolgescēad g
n tungolsprǣc og
n .An astrologer
n steorscēawere g
n steorwiglere og
n tunglere g
n tungolcræft(i)ga
n tungolwītega
n ..An astrologer, observer of times/seasons
n dægmēlscēawere g
n tīdscēawere og
n tīdymbwlātend og
n ..An astrologer, birth-diviner
n gebyrdwiglere g
n gebyrdwītega og
aj .Clever at astrology
aj steorglēaw g
n Prognostication by casting lots
n hlīet
n (ge)hlot
n hlyte
n hlytm op
n .One who divines by casting lots
n hlytere o
n hlytta
n tānhlyta og
n tānhlytere og
n .A lot, object used in casting lots
n hlīet
n hlot
n hlyte
n gehlytto
n tān
n .Urn in which lots are placed
n hlīet
n hlot
v .To prognosticate through casting lots
v hlēotan
v hlot/hlyte sendan
v hlot weorpan
n Interpretation of dreams
n swefnracu o
n .An interpreter of dreams
n swefnreccere og
n Prophecy, divine speech
n giedd
n gieddung
n .A prophet or seer
n dēofolwītega op
n wītega
n .An oracle
n godsprǣce
n gerӯne
n gesprǣc
n .An omen
n hǣl
n hwatu
n Hell, lower world, abode of the dead
n hell(e)
n .Abyss, ness, pit of hell
n botm
n grund
n hellegrund
n hellegrut g
n hellesēaþ
n næss
n neowelnes
n nīþ q
n nīþhell o
n .Vault of hell
n hellheoþu op
n .Jaws/mouth of hell
n feorhgōma op
n gōma
n helleceafl op
n hellemūþ o
n .Terrible/hellish country
n hellestōw
n se atola ēþel
n .Stygian lake
n hellemere g
av .River of torment
av tintregan ēa
n .Fire of hell
n dēaþlēg op
n fӯrbæþ p
n hellebryne
n hellefӯr
n þæt ēce fӯr
n .Dwelling-place, courts of hell
n dēaþsele p
n helle flōras
n hellehūs
n hellsceaþa
n weargtrafu
n ..Entrance to hell
n helldor p
n helledor
n helleduru
n hellegeat
n ...Cerberus
n hellehund
n ..Keys of hell
n helle cǣgan
n .(Nether/perpetual) darkness
n hinderþēostru op
n sinnihte p
n þās sweartan mistas
n .Hall of serpents
n wyrmsele
n .Sad home/pit of misery
n grornhof op
n wrāþscræf op
n .House of wickedness
n mānhūs op
aj .Hellish, infernal
aj hellcund o
aj hellelic og
aj hellic
aj tintreganlic o
aj tintreglic o
aj .Bottomless, tartarean
aj grundlēas
aj .Dark, tartarean
aj deorc
aj .Like a fen of hell
aj hellfenlic og
n Damnation, perdition, reprobation
n fordēmednes
n forspillednes
n hell
n (ge)niþerung
n wiþercorennes o
n wyrgþu p
n .Confinement of hell
n ceaster
n helleloc
n hellegeþwing op
n heolstorhof op
n .Place filled with torment
n sūslstede og
n tintregstōw o
n wītescræf op
n wītestōw
n wīt(n)ungstōw
n ..Dwelling filled with torment
n morþorhof op
n morþorhūs op
n sūslhof op
n wītehūs
n .Hell-torment
n cwicsūsl
n gāstcwalu op
n gǣstgewinn op
n hellcwalu op
n hellebealu op
n hellenīþ op
n hellepīn
n hellesūsl
n helletintreg(a)
n hellewīte
n helltrega op
n wīte
n .Howlings of hell
n hellehēaf op
n .Terrors of hell
n hellebroga
n hellegryre
v .To cast down, damn to hell
v āniþrian
v fordēman
v fordōn
aj .Destined to hell
aj grundfūs op
aj hellfūs p
n Species of devil, hellish race
n dēofolcynn o
n hellecinn op
n .Hell's denizens
n hellewaran
n hellwerod
n heoloþcynn op
n .A (deadly) band of fiends
n dēaþmægen op
n hellemægen
n .Demon, devil, hostile spirit
n āglǣca p
n dēmon g
n dēofol
n fēond
n grama
n helcniht o
n helledēofol
n hellegāst
n hellescealc op
n helleþegn op
n hellsceaþa
n hellwiht o
n sceaþa
n unholda
n werewulf
n wiþerbreca
n wiþerbrōga op
n wōddrēam g
n The devil
n dǣdscūa op
n dēofol
n draca
n dusmus
n ealda
n ealdgenīþla p
n scucca
n wiþerbreca
n wiþermēda op
n wiþerwearda
n wræcmæcga p
n wrōhtbora
n .Lord of devils
n cyning
n ealdordēofol
n mānfrēa p
n .Lucifer
n lēohtberend
n .Antichrist
n antecrist
n þēodfēond
n þēodlīcetere o
n þēodsceaþa
n .Seditious one
n sǣtere
n Other terms for devils
n .Breaker of faith
n wǣrloga
n .One exiled/fled from glory
n wræcmæcg(a) p
n wuldorgeflogena op
n .Prisoner of hell
n helle hæft(a)
n helle hæftling
n .Hell's cripple
n ādlama op
n hellehinca op
n .Sin-stained foe
n wamsceaþa p
n .God of the lower world
n dēaþgod og
n helgod g
n helle god
n .Old enemy
n ealdfēond p
n fyrnsceaþa op
n ..Soul's enemy
n gāstbana op
n gǣstgenīþla op
n .Tempter
n costigend
n cost(n)ere
n .Slayer
n bana
n .Torturing destroyer
n sūslbana op
n .Attacking demon
n hildedēofol op
n .Devilish one
n dēofolcunda op
aj .Devilish, diabolic
aj dēofollic
aj fēondlic
aj scuccen o
av ..As a devil
av dēofollīce
n .Damned one
n āwyrgda
n forhātene
n wyrged
n ..Cruel damned one
n āwyrgda wulf
aj .Damned, accursed
aj āwyrged
aj fǣge
aj fordēmed
aj fordōn
aj forhwierfed
aj (ge)niþrad
aj wearg
aj ..Damned from old times
aj ealdwerig op
n .Evil one
n fǣcna
aj ..Evil, wicked
aj gemāh
aj mānful
aj ...False-hearted
aj wǣrlēas p
aj ..(Of devils) skilled in magic
aj scin(n)cræftig
n A god (of any faith)
n god
n miht
n .A heathen deity, false god
n gield
n dēofol
n gedwolgod
n wōhgod op
n .A goddess
n gyden
n .The gods above
n ūpgodu og
n Northern gods
n ōs
n tīr
n tīw
n þōr
n þunor
n wēland
n wōden
n Classical gods
n .Mars
n feohtegod o
n tīw
n .Mercury
n wōden
n .Jupiter
n þunor
n .Scylla
n sǣhund og
n .A Fury
n wælcyrige
n wælkyrging o
n wylfen
n (ge)wyrd
n ..The Furies
n wuhhunge
n .Vesta
n gyrlgyden og
aj ..Vestal
aj gydenlic g