Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n Marriage, state of marriage
n ǣ
n ǣwnung g
n brӯdlāc
n fērscipe g
n (ge)gaderscipe
n gift
n hǣmed
n hǣmedgemāna og
n hǣmedscipe g
n hīwung o
n gesamnung
n samrǣden o
n samwist
n sinhīwscipe o
n gesinīg og
n sinrǣden
n (ge)sinscipe
n wīfþing
n .A marriage
n gēmung
n gift
n ..(Of the marriage relation) one flesh
n ān flǣsc
n .Rightful matrimony
n rihtǣw
n rihthǣmed
n riht(ge)sinscipe
n ..Life of rightful matrimony
n rihtlīf
n .Marriage with a virgin
n mægdenǣw o
n .A man's first marriage
n frumwīfung
n .Conjugal fidelity
n winetrēow op
n .Married persons, married couple
n ǣwe
n gemæccan
n gesamhīwan
n (ge)sinhīwan
n gesinscipe
n ..Rightfully married couple
n rihtgehīwan q
n rihtgesamhīwan o
n .Spouse
n gebedda
n gefēra
n geoc
n hǣmere
n (ge)maca
n (ge)mæcca
n geresta
n ..Rightful spouse
n rihthīwa o
n ..Beloved spouse
n healsgebedda op
n ..Husband, (married) man
n bōnda
n ceorl
n ealdor
n frēa p
n hǣmedceorl o
n hlāford
n sinfrēa op
n wer
n wīffæst wer
n ...Rightful husband
n rihthlāford o
n rihtgemæcca
n rihtwer
n ..Bride (betrothed/newly-married woman)
n brӯd
n ..Wife, married woman
n ǣwe
n brӯd
n cwēn
n cwene
n forþwīf og
n hǣmedwīf og
n gesinge op
n wīf
n ...Rightful wife
n rihtæþelcwēn o
n rihtǣw
n rihtwīf
aj .Marriageable
aj giftlic
aj .Married
aj ǣwfæst
aj geǣw(n)od
aj beǣwnod o
aj forgiefen
aj gesinhīwen
aj gesinscippend o
aj ..(Of a man) married
aj werlic
aj wīffæst o
aj ..(Of a woman) married
aj beweddod
aj gebrӯdod
aj ...(Of a wife) lawful
aj ǣwe
aj ..Twice-married
aj twīhǣmed og
aj ..Three-times married
aj þrīhǣmed og
aj .Nuptial, spousal
aj beweddenlic g
aj brӯdlic g
aj gēmunglic g
aj giftlic
aj .Conjugal, matrimonial
aj hīwlic og
aj gemæclic g
aj gesinsciplic
n Pledging, betrothal
n beweddung o
n brӯdgifa
n brӯdgifta
n wedlāc
n weddung o
n .Money paid before marriage
n brӯdgifu
n forgifung og
n handgift op
n ..Dowry
n fæderfeoh o
n fædrenfeoh og
n giefu
n wedd
n wedgifu og
n .Suitor
n brӯdguma
n wōgere
aj .Pledged, betrothed
aj beboden
aj betǣht
aj beweddod
aj fæstnod
aj (ge)weddod
aj gewedfæst og
v .To pledge, betroth
v befæstnian
v beweddian
v .To betroth
aj behātan
v besceatwyrpan g
v beweddian
v gehandfæstan o
v gehātan
v gesceatwyrpan og
v .To make payment for a wife
v (ge)bycgan wīf
v .To give in marriage
v ætfæstan
v forgiefan
v (ge)giefan
v giftian
v (ge)sellan
n Marriage ceremony
n brӯdgifa
n brӯdgifta
n brӯdhlōp
n brӯdlāc
n brӯdþing
n giefu
n gīeming
n gift
n gemǣnung
n wīfgifta
n wīfung
n .Bridegroom
n brӯdguma
n .Bride
n brӯd
n .Bridesman
n brӯdboda og
n dryhtealdor
n dryhtealdormann o
n dryhtguma
n dryhtmann g
n dryhtwēmend g
n dryhtwēmere g
n witumbora g
n wytuma g
n .Bridesmaid
n hādswǣpe g
n heorþswǣpe og
n .Wedding garment
n brӯdrēaf og
n .Marriage-feast, entertainment
n brӯdealo(þ)
n gīeming
n giftfeorm
n .House where wedding is celebrated
n gifthūs o
n .Epithalamium
n brӯdlēoþ g
n brӯdsang g
n giftlēoþ og
n .Marriage blessing
n brӯdbletsung o
n .Nuptial chamber
n brӯdbūr
n brӯdhūs og
n brӯdloca o
n giftbūr
n .Nuptial bed
n brӯdbedd
n brӯdræst
n brӯdsceamol q
n .Bridal night
n brӯdniht o
n .Groom's gift to bride
n morgengifu
v .To marry
v geǣwnian
v gēmungian og
v (ge)hǣman
v (ge)hīwian
v (ge)mǣnsumian
v gesamnian
v gesinīg(i)an g
v (ge)weddian
v .To keep nuptials
v gifta dōn
v .To take a wife
v wīf begietan
v wīf habban
v (ge)wīfian (on)
v wīf lǣdan
v wīf niman
v wīf onfōn
v .To take a husband
v (ge)ceorlian
v .To join in marriage
v (ge)gadrian
v gesamnian
v (ge)spannan
v tōsomne gedōn
v tōsomne geþēodan
v weddian
n Unmarried state
n hagostealdhād g
n mægþhād
n .Virginity
n hagostealdnes og
n ..Of men
n cnihthād
n ..Of women, maidenhood
n fǣmnhād
n mægdenhād
n ..Glory of virginity
n mægþblǣd og
n ..A 'limb-key' (to close Virgin Mary's body)
n lioþucǣga op
n .A maiden, a virgin
n fǣmne
n fǣmnhādes mann
n mægden
n mægdenmann
n mægþ
n mægþmann o
n mēowle
n ..A band of virgins
n mǣdenhēap op
n .An unmarried man
n hagosteald
n hagostealdman
n ..Young man without household
n cniht
n hagosteald
aj .Unmarried
aj ǣmettig
aj ungeǣwed g
aj unbeweddod
aj un(ge)hǣmed g
aj ..Unmarried, without a wife
aj wīflēas
aj ..(Of a woman) unmarried
aj ceorlǣs o
aj werlēas
aj ..Not given in marriage
aj unforgifen g
aj ..Unbetrothed
aj unbeweddod
aj .Of a virgin, virgin
aj hagostealdlic og
aj ..Maidenly, virginal
aj fǣmn(en)lic
aj fǣmnhādlic
aj mǣdenlic
aj mǣþhādlic g
aj ..Pure, immaculate
aj unwemme
n Celibacy
n hagosteald
n .A celibate
n forhæbbend
aj .Celibate
aj clǣngeorn
aj forhæbbend
n Divorce
n hīwgedāl
n .Divorced woman
n ǣlǣte
aj ..(Of women) divorced
aj āworpen
v .To part (man and wife)
v gedǣlan
v .(Of married people) to part
v gedǣlan
n State of woman whose husband has died
n wuduwanhād
n .Relict, widow
n forlǣten wīf
n lāf
n wuduwe
n .Widower
n wuduwa
n Cohabitation
n gebedscipe p
n gemæcscipe op
n nēawest
n samwist
n .Consorting with one man
n ānlegere og
n .To couple, join (as man and wife)
n geþēodan