Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n Power, control, sway
n ǣhtgeweald p
n (ge)fadung
n miht
n onweald
n (ge)weald
n gewield
n .Supreme power
n duguþmiht g
n .Dominion, power
n hlāfordþrimm o
n .Secular/worldly power
n eorþmægen op
n woruldafol
n woruldrīce
n woruldrīcetere o
n .Patronage, jurisdiction
n hlāforddōm
n .Power over, possession
n onwealdnes g
n geweald
aj .That wields power
aj wealdende
aj .(Of power) secular, worldly
aj woruldrīce
aj woruldstrang o
v .To control, have power over
v (ge)wealdan
n Authority
n dōm
n ealdordōm
n ealdordōmlicnes g
n ealdorlicnes
n folgoþ
n frumsetnes og
n miht
n onsting
n rīce
n scīr
n þrymm
n .Great power, authority
n fullmægen o
n .Lawful authority
n rihthlāforddōm o
n .Lordship, authority, rule
n dryhtscipe p
n ealdordōm
n ealdorscipe
n hlāforddōm
n hlāfordscipe
n .Leadership
n lādscipe og
n lāttēowdōm
n .Royal power
n cynedōm
n cynehelm
n cynerīce
n cyneþrymm
n ..Kingly rule
n rīcedōm
n ..Imperial rule
n cāserdōm
aj ...Imperial
aj cāserlic og
n .Supreme authority, empire
n cynedōm
n .Sovereignty, majesty
n dryhtendōm op
n .Monarchy
n sunderanweald og
n .Tetrarchy
n feowerrīce o
n fiþerrīce o
n .Lordship, rank of an earl
n eorldōm
aj ..Belonging to a lordship
aj eorldōmlic
n Rule, domination, direction
n diht
n gīeming
n rǣd
n rǣden
n rīcsung g
n wealdnes g
n wielding g
n wissung
n .Rule, governance
n onweald
n rǣding
n gerec
n reccendōm/recedōm
n ..Governance of a people
n lēodweard p
n ...Kingship of Kent
n centrīce
n ...Royal business, affairs of state
n cynewīse
n ..Bad rule, misgovernance
n misrǣd
aj .That governs
aj landhæbbende
v .To rule (over), govern, direct
v forewesan
v gīeman
v (ge)healdan
v oferbebēodan q
v ofer bēon/wesan
v oferrīcsian o
v onwealdan
v geonwealdian g
v racian
v rǣdan
v (ge)reccan
v (ge)rīcsian
v rihtan
v rihtwīsian
v stihtan
v (ge)wealdan
v weardian
n Seat of authority
n seld/setl
n stōl
n .Seat of power
n mihtesetl o
n .An official seat
n ealdorsetl og
n .A throne
n cynesetl
n cynestōl
n ealdorstōl op
n gifstōl p
n gumstōl op
n hēahseld/-setl
n sundorsetl
n þēodenstōl p
n þrymseld/-setl
n ..Heavenly throne
n rodorstōl op
n ..Papal throne
n pāpseld/pāpsetl
v .To sit in authority, preside
v foresittan
v (ge)sittan
v .To come to the throne
v fōn tō rīce
v .To sit on a throne
v sittan cynestōl
n Symbols of power
n .A crown, diadem
n byge
n corenbēg o
n corōna
n cynebænd o
n cynegold
n cynehelm
n cynewiþþe g
n gyldenbend o
n hēafodbēag
n hēafodbend
n hēafodgold
n helm
n hrōþgirela g
n mind og
n sigbēag
n .Sceptre
n cynegyrd
n .An official staff
n gierd
n stæf
n .Banner with a staff
n hiltecumbor op
n .Horn
n horn
v .(Figurative) to crown
v (ge)cynehelmian
v .To dub
v dubbian o
n A leader, ruler
n bora op
n brego
n bregoweard p
n dryhtwer p
n ealdormann
n ealdorwīsa op
n eodor p
n fengel p
n folcāgende p
n folcfrēa op
n folcgesīþ p
n frēa/frīgea
n frēareccere g
n fruma
n hēafodwīsa op
n hēahealdor o
n healdend
n hearra
n hierde
n hlāford
n hofding o
n onwealda op
n onwealdend g
n ord
n ordfruma
n rǣdend
n rǣsbora
n (ge)rǣswa p
n reccend
n regolweard
n rīca
n rīcsere og
n rīcsiend
n rihtend
n rihtere
n strengel op
n þengel p
n wealdend
n weard
n .Ruler as ring-giver
n bēaggifa p
n goldgiefa p
n goldwine p
n māþþumgyfa op
n sincbrytta q
n sinces brytta
n sincgiefa p
n wilgiefa p
n .A chief, leader, prince
n bēohāta op
n beorncyning op
n bēotmæcg q
n brēosttoga op
n ealdor
n folctoga p
n forelāttēow g
n forwost
n framrinc g
n frumgār p
n hēafod
n heretoga
n lǣdere g
n magorǣswa p
n þēoden
n wīgendra hlēo
n A royal leader
n cynehlāford
n cynemann g
n cyning
n dryhten
n dryhtenweard op
n ealdhlāford
n ealdorfrēa op
n ēþelcyning op
n ēþelweard p
n folccyning p
n frēadrihten p
n gumdryhten op
n hēahcyning
n hlāfording
n hordweard p
n landfruma op
n landhlāford
n lēod
n lēodgebyrga p
n lēodcyning op
n lēodfruma p
n mandryhten p
n rex q
n rīcehealdend q
n sinces hyrde
n þēodcyning
n þēoden
n þēodfruma op
n woruldcyning
n .An emperor
n cāsere
n woruldcyning
n .A queen, empress
n cāsern o
n cwēn
n cyninge q
n dryhtcwēn op
n folccwēn op
n hlǣfdige
n þēodcwēn op
n Kings and queens
n .A rightful king
n riht cyning
n .A later king
n æftercyning o
n .A dependent king
n undercyning
n .An earthly king
n eorþcyning
n woruldcyning
n .A heathen king
n hǣþencyning op
n .An eastern king
n ēastcyning o
n .An island king
n ēalandcyning o
n .A king of England
n angelcyning
n bretwalda o
n hlāford
n .A king with sea-power
n sǣcyning op
n .A mighty king
n brytencyning op
n brytenwealda
n mægencyning p
n .A warlike king
n gūþcyning p
n gūþweard p
n ..King preceded by a banner
n segncyning op
n .A warlike queen
n gūþcwēn p
n ..A victorious queen
n sigecwēn p
n A lord, master
n bebēodend
n foregenga
n hǣsere g
n .A rightful lord
n rihthlāford
n .A secular lord
n woruldhlāford
n .A lord of vassals/retainers
n hlāford
n ..A master of servants
n hlāford
n māgister
n .A dear lord
n frēawine p
n winedryhten p
n .A gracious lord
n hold hlāford
n .A hereditary lord
n ealdhlāford
n A leader, administrator
n canceler
n ealdor
n ealdordēma p
n ealdormann
n gīemend
n hēafodmann
n hēafodweard
n hēahealdor o
n hēahealdormann
n hēahgerēfa
n hēahþegn
n heretoga
n hlāford
n hlāfweard op
n horsþegn
n gemetgiend
n ofer(ge)set
n prafost
n (ge)rēfa
n gerēfmann
n scīrwita
n steallere
n tictator
n tūngerēfa
n geþeahtere
n þegn
n underlāttēow o
n weorþscipe
n wīce
n wīcnere
n wīcgerēfa
n .In England
n ealdormann
n tēoþingmann
n hēahgerēfa
n þrīþinggerēfa q
n .Count of the Welsh marches
n wealhgerēfa
n Condition, rank, standing
n hād
n scipe
n stede
n .A rank, grade, order
n endebyrdnes
n gefērscipe
n hād
n .One of like rank, a fellow, peer
n efen(ge)līca
n efengemæcca
n efenhāda o
n gelīca
n gemæcca
n ..A fellow-servant, equal
n efenþēow(a)
aj .Equal, of like condition
aj efen
aj efen(ge)lic
aj (ge)efenlic
aj .Of equal rank/dignity
aj efenweorþ
n Rank, position due to birth
n (ge)byrd
aj .Of (particular) birth
aj boren
aj .Of equal birth
aj efenboren o
aj efenbyrde o
aj .Of legitimate birth
aj fullboren
aj .Eldest, first born
aj betstboren
n Superior
n ofergeset
aj .Placed above others, superior
aj ofer(ge)set
n (High) rank, status, degree
n geþyncþo
n .Majesty, rank, degree, greatness
n hēalicnes
n .High rank
n gebyrd
aj .Of rank/excellence
aj ānlic
aj .(Of rank/position) great
aj ēadig
aj .Of high rank
aj (ge)byrde
aj hēalic
aj ..Equally high
aj efenhēah
aj .Best or highest in rank
aj fyrmest
aj fyrst
aj sēlest
aj yfemest
aj Of middle rank
aj medstrang o
n Inferiority of status, lowest place
n æftergengnes
n .Meanness of condition
n gehwǣdnes g
n wācnes
n .An inferior, a low person
n geongra
aj .Inferior in rank/position
aj lӯtel
aj .Inferior, junior, lesser
aj lǣssa
aj .Last, lowest
aj endenēhst
aj .Subordinate in rank, lesser, younger
aj geongor
aj .Youngest, least
aj geongest
av .Less in degree
av lǣs
n Nobility, noble condition
n æþelnes
n æþelu
n hēahnes
n weorþnes
aj .Noble, of noble rank
aj æþele
aj dryhtlic
aj eorlcund
aj eorlisc o
aj ..Equally noble
aj full æþele
aj ..Very noble
aj efenæþele
aj .Possessed of honours, noble, honourable
aj weorþ
aj .Noble, illustrious
aj frēo
aj hēalic
aj weorþful
aj wīdcūþ
aj .Lordly, noble
aj eorlic
aj hlāfordlic g
aj þegnlic
av .With high quality
av hēalīce
av ..In the manner of a lord
av dryhtlīce
n Gentle birth, nobility
n æþelborennes
n æþelu
n eorlgebyrd p
aj .Of gentle birth
aj æþelboren
aj æþelcund
aj dēorboren
aj forþboren
aj .More highly born
aj betboren o
aj borenra
aj .Well born, noble
aj betstboren
aj cynegōd p
aj cynnig g
aj þegnboren o
aj welboren
aj .Noble, gentle
aj frēolic
aj gesīþcund
aj .Noble, kingly
aj cynewyrþe
n Royal/princely status/dignity
n æþelinghād o
n cynedōm
n cynehād
n cynescipe
n .Kingliness, distinction, royal excellence
n cynelicnes o
aj .Kingly, royal
aj cynelic
aj .Queenly
aj cwēnlic op
n A royal race
n cynecynn
n .A rightful royal line
n ealdhlāfordcynn o
aj .Royally born
aj cyneboren
n A person of rank, elder, great man
n eald
n ealdormann
n ieldest
n ieldra
n gerǣswa p
n (ge)rēfa
n gesīþ
n gesīþmann
n þegn
n þēningmann
n wita
n .Who is a Dane, a jarl
n eorl
n .Holder of land below a jarl
n hold
n .A person of rank, noble
n æþeling
n beorn p
n domne
n eorl
n forþman o
n gummann op
n hlāford
n hlāfording
n ord
n rād(e)cniht
n sibæþeling op
n ..Chief noble
n forþþegn
n ..Nobles collectively, nobility
n duguþ
n ealdorduguþ p
n gōdsǣd op
n ord
n rihtcynecynn
n rihtcynn
n ..A noble lady
n cwēn
n forþwīf og
n hlǣfdige
n (ge)sīþwīf
n ...Queen dowager
n sēo ealde hlǣfdige
n ..A noble child
n cynebearn
n ..A youth of gentle birth
n cild
n .A thane
n þegn
n ..Status of thane
n þegnscipe
n ..Thane in a burgh
n burhþegn
n ..Thane of a shire
n scīrþegn
n ..A secular thane
n woruldþegn
aj ..Fit to rank as a thane
aj gesīþcund
n .Man of 600-shilling wergild
n sixhynde man
aj ..Having 600-shilling wergild
aj sixhynde
n .Man of 1200-shilling wergild
n twelfhynde mann
aj ..Having 1200-shilling wergild
aj twelfhynde
n .A title of rank or dignity
n nama
n ..Majesty
n cynescipe
n ..Lord
n domne
n eorl
n hlāford
n ..Lady
n domne
n hlǣfdige
n A follower
n ambiht
n folgere
n geongra
n mago p
n magoþegn p
n mann
n þegn
n wassen
n .A retainer
n handþegn
n healþegn p
n heorþgenēat p
n mann
n seldguma op
n selesecg op
n þēodguma p
n ..A principal retainer
n ealdorþegn
n ..(Ironic, of Grendel) a hallthane
n healþegn p
n .A body of retainers
n þegnscipe
n þegnscolu og
n þegnweorud op
n ..A retinue, train, company
n corþer p
n gefērscipe
n hōs op
n leoþu op
n gesīþ p
n þēnung
n ..A band of household retainers
n hӯgedriht op
n ..An (armed) retinue
n hēap
n ..A noble retinue
n æþelduguþ op
n .A client, protegé
n scōlmann g
n geþofta
n wine
n ..A dependant, orphan
n unmaga
n .A servant, retainer, follower
n cniht
n heorþcniht o
n hīeremann
n hīredmann
n hīeringmann
n hӯra
n scealc p
n þēnestmann o
n þēni(n)gmann
n þēodguma p
n .A bodyguard
n hēafodweard
v .To be a follower, follow
v (ge)folgian
v (ge)fylgan
v (ge)lǣstan
v .To be an adherent of
v (ge)þēodan tō
v .To be dependent on
v lōcian tō
n Service
n þēowdōm
n þēowot
n þēowtscipe o
n .Service, homage
n þēowotdōm
n .Service to a lord/master
n þegnscipe
n þēnung
n .Secular service
n woruldþēowdōm o
n ..Service in the kitchen
n cycenþēnung
n .State of being a servant, service
n þēowdōmhād o
n þēowhād
n ..State of being a thane/vassal
n þegnrǣden
n þēowdōm
n .Service, office
n ambeht
n folgoþ
n .Compulsory service
n bēn
aj .(Of persons, mind) servile
aj þēowlic
aj þēowtlic
aj .Domestic
aj hīwcūþ
v .To serve
v onþēowigan og
v (ge)þēowian
v ..To serve under
v underþēnian og
v .To be a servant to
v (ge)hīersumian
v .To act as a servant
v þēowian
v .To serve, wait upon
v geembiht(i)an g
v (ge)hīeran
v onbīdan
v seruian
v tōþēnian g
v (ge)þegnian
v wīcnian
v .To offer a form of service
v bryce healdan
n A servant, attendant
n ambiht
n ambihtere og
n ambihtmann
n ambihtmecg p
n ambihtscealc p
n ambihtsecg op
n ārþegn o
n esne
n foregenga
n forewyrcend
n gesīþ
n gesīþa
n gesīþmann
n þegn
n þēningmann
n þēow
n þēowa
n þēowmann
n þrǣl
n .A body of serving men
n þēnungwerod o
n .A little servant
n þēowincel g
n .A servant of little account
n þēowtling
n .A female servant
n mægden
n þēnestre
n þēowe
n þīnen
n þīr g
n þyften g
n wīfmann
n ..A little female servant
n wilnincel og
n .A hireling
n celmertmonn g
n esnemann g
n esnewyrhta
n hīeremann
n hīerigmann
n hӯra
n hӯrling o
n mēdgilda
n mēdwyrhta
n .A fellow-servant
n efenesne g
n efenþegn g
n efenþēow(a)
n gefēra
n ..A female fellow-servant
n efenþēowen o
n .An obedient servant
n ambihthēra op
n .A weekly servant
n wicþēnestre
n .A dependant, servant
n hlāfǣta o
n .Household servants
n hīwan
n inhīwan
n ..A domestic
n hīredcniht
n (ge)hūsa
n incniht
n ...A female domestic
n geongre
n inþīnen og
n .Member of king's household
n cyninges genēat
n hūscarl
n ..One putting up at monastery while on duty
n fæstingmann
n .A (young) man in service
n cnapa
n .A steward/reeve
n æfgerēfa g
n ærnþegen og
n dihtnere
n fadiend
n feohgerēfa g
n geongra
n hofweard og
n hordere
n meteþegn op
n rǣdesmann
n gerēfa
n scyldhǣta g
n stīweard
n tūngerēfa
n ..A house-steward
n boldweard
n ..A steward in charge of food
n hlāfbrytta o
n ..A steward in charge of swine-pasturage
n swāngerēfa
n ..Member of reeve's staff
n gerēflang o
n ..A woman deputy, stewardess
n geongre
n hordestre
n .A keeper of robes
n hrægelþegn
n ..Female keeper of robes
n hræglþēnestre o
n .A boot-boy
n scōhþēn og
n .A cup-bearer
n byrele
n gedrynca o
n fætfyllere
n .A jug-bearer
n cēacbora g
n .A dish-bearer
n discberend g
n discþegn
n .A light-bearer
n lēohtbora
n .A chamberlain
n būrþegn
n seleþegn op
n ..Servant of the bedchamber
n bedþegn g
n būrcniht
n .A keeper of keys
n cǣghiorde og
n .A janitor, doorkeeper
n dorweard g
aj duruhaldend g
n duruþegn op
n duruweard
n geatweard
n ..A female doorkeeper
n duruþēowen o
n duruþīnen
n .An attendant on horses
n horsþegn
n .An attendant on dogs
n hundwealh og
n Bondage, slavery
n nīedhīernes og
n þēowdōm
n þēownӯd p
n þēowot
n .Slavery, captivity, service
n hæftedōm op
n .Slaves as property
n ǣht
n .A slave
n hæftincel og
n mann
n þēow
n þēowa
n þrǣl
n wielincel og
n ..A woman slave
n lӯtle
n þēowe
n wiln
n ..A handmaiden, slave
n mennen
n .A lawful slave
n rihtþēowa o
n .A bought servant, slave
n cēapcniht
n .One taken and enslaved
n hæft
n .An enslaved person
n þēowa
n .One reduced to slavery by law
n nӯdþēowetling o
n wīteþēow
n .A slave or servant
n gōp op
n underþēow
n wealh
n wencel
n weorcþēow p
n wilh/wiel
n .A serf, slave
n ǣhtemann
n inbyrdling
n .A slave, bondman
n nīedling
n nīedþēow
n .A bondservant, servant lad
n þēowcnapa o
aj .Not free
aj þēow
aj wielisc
aj ..Born in bondage
aj ǣhtboren o
aj þēowberde o
aj þēowboren
aj ..Enslaved as punishment
aj wītefæst
v .To be reduced to slavery
v frēotes þolian
v .To be enslaved
v þēowian
v .To act/serve as a slave
v þēowian
v .To enslave
v (ge)þēowian
v .To accept as a slave
v hēafod niman
v .To bring into bondage
v (ge)hæftan
n Freedom, being free
n frēols
n frēot
n .Citizenship
n burhrǣden og
n burhscipe
n .A free man
n bōnda
n ceorl
n ceorlman
n frēomann
n .A free woman
n frēowīf o
n locbore o
n .Freeman of lowest class
n ceorl
n .One able to choose his lord
n cyrelīf
n .Man of class between slave and 'ceorl'
n læt o
aj .Free, not in bondage
aj frēo
aj frēols
aj ungewilde
aj ..Free to go
aj færfrīge
aj .Having full rights
aj folcfrēo
aj .Half-free
aj healffrēo
n Freeing, manumission
n frēot
n frēotgift og
n .One who manumits
n frēotgifta g
n .A freedman
n frēolǣta g
n frēolsmann q
n frēotmann
n līesing
v .To manumit, free
v (ge)frēogan
v līhtan
v .To buy out, redeem
v gebycgan (ūt)
n The common people
n ceorlfolc
n folc
n .One of the common people
n ceorl
n ..A man not noble
n ceorl
n ..A common woman
n cwene
aj .Common, not noble
aj ceorlisc
aj folcisc
aj folclic
aj hēan
aj ..Not of noble birth
aj mǣgþlēas og
aj unæþelboren
aj unæþele
aj ..Of humble birth
aj ceorlboren
aj lǣsboren
aj ..Of lowly rank
aj hēan
aj lǣssa
aj lǣst
aj gemǣnelic
aj mǣtra
aj medmicel
aj medrīce og
aj medtrum
aj unorne op
aj unrīce
aj unweorþ
av .As for a 'ceorl'
av ceorlisce
av .Humbly
av medmicle
n .A man of the servile class
n esne
aj ..Of the servile class
aj esnecund og
n .Man having 200-shilling wergild
n twīhynde man
aj ..Having 200-shilling wergild
aj twīhynde
n .Peasant, husbandman
n (ge)būr
n ceorl
n færbēna
aj ..Of peasant birth
aj būrbyrde o
n Loyalty
n hlāfordhyldo
n holdrǣden o
n holdscipe
n hyldo
n hyldrǣden o
n trēow
n (ge)trēowþ
n wǣr
n .Loyalty justly due to a lord
n rihthlāfordhyldo
n .Faith deliberately pledged
n hygetrēow op
n .Homage
n mannrǣden
n .Oath of allegiance
n holdāþ
aj .Loyal, faithful
aj fǣle
aj hold
aj (ge)trēow(e)
aj wǣrfæst p
aj ..Unfailing, not deceiving, loyal
aj unswic(i)ende
aj ..Very loyal
aj inhold
aj welhold op
aj ..Loyal to one's lord
aj dryhtenhold op
aj hlāfordhold o
aj þēodenhold p
av .Loyally
av holdlīce
av ..Faithfully, loyally
av trēowlīce
v .To be true to a person
v (ge)trēowian
v .To follow, stick by
v (ge)fylgan
v (ge)lǣstan
n Obedience, service
n geongordōm p
n geongorscipe op
n hīernes
n hīersumnes
n þēawfæstnes
n þēnung
aj .Obedient, submissive
aj gebӯgel
aj ēaþmōd
aj (ge)hīersum
aj geþwǣre
aj .(Of service) willing, ready
aj hīersumlic o
aj .Mindful (of command, etc.), obedient to
aj gemyndig
v .To obey
v (ge)ēaþmōdian
v fullfyligan
v (ge)hīeran
v (ge)hīersumian
v (ge)hlystan
v .To comply with, be obedient to
v (ge)cwēman
v folgian
v gīeman
n Disobedience
n oferhīernes
n un(ge)hīrsumnes
n .A breach of a rule
n regolbryce o
n .An act of disobedience
n mishērnes o
aj .Disobedient
aj un(ge)hīersum
aj ungehīrsumod og
aj ..Undisciplined, ungovernable
aj stēorlēas
aj stēorlēaslic o
aj wilde
av .Disobediently
av unhīersumlīce o
v .To disobey
v forhogian
v mishӯran
v oferhīeran
v ..To refuse obedience to
v forhylman op
v .Not to hold to, not to follow
v forbūgan
v forhealdan
n Rebellion, sedition
n ǣswīcung
n folcslite og
n sǣtnung
n gestric
n ymbsetnung g
n .A rebel
n sǣtnere og
n trēowloga op
n wiþersaca
aj .Rebellious, hostile to authority
aj wiþerrǣde
aj wiþerweard
v .To revolt, rise up against
v onhebban (ongēan)
v on rīsan
v wiþerwinnan og
v wiþsēon o
v .To rebel against, turn from
v swīcan (fram)
n Treachery
n bigswic
n fācensearu p
n fācenstafas op
n searo
n .Faithlessness, treachery
n swicdōm
n (ge)trēowlēasnes
n ungetrēownes
n un(ge)trēowþ
n .Treachery, a treacherous act
n unrǣd
n ..Crafty enmity, a treacherous quarrel
n searonīþ p
n ..Treachery, breach of pledge/agreement
n wedbryce
n .High treason
n hlāfordsearu
n hlāfordswice
n .A traitor
n swica
n ..A traitor, turncoat
n ǣswica
n ..A traitor to one's father
n fæderswica o
aj .Faithless, perfidious
aj lēas
aj ortrēowe/ortrīewe
aj swice
aj (ge)trēowlēas
aj unhold
aj un(ge)trēowe
aj untrēowfæst
aj wǣrlēas p
aj .Very treacherous
aj felafǣcne op
av .Faithlessly, perfidiously
av untrēowlīce
v .To be a traitor (to), desert
v (ge)swīcan
n Betrayal
n lǣwung g
n .Betrayal of one's lord
n hlāfordswīcung
n hlāfordsyrwung o
n .Act of supplanting
n forscrencedness og
n .A betrayer, traitor
n lǣwa
n sellend
n .A betrayer, informer
n melda
v .To hand over treacherously, betray
v betǣcan
v (ge)sellan
v .To supplant by treachery
v beswīcan
n Conspiracy
n andwyrding og
n fācengecwis g
n ōlǣcung
n (ge)rēonung
n smēa(g)ung
n gesmēah o
n webbung g
n .Conspiracy, compact
n gecwedrǣden
n gecwis g
n efentēam o
n rǣd
n .Malicious counsel, a plot
n lār
n .A traitor, plotter
n forrǣda q
v .To conspire, plot
v (ge)rēonian
v spellian
v wordlian
v .To plot against, intrigue
v forrǣdan
v .To lie in wait, plot
v (ge)sierwan
v ..To lie in wait for, plot against
v sierwan ongēan/ymbe
v .To deliberate, design, plot
v ymbsierwan
v .To seek opportunity, contrive
v smēa(ga)n
v .To contrive a plot, weave
v webbian