Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n Comparison
n efennes g
n wiþmetennes
n wiþmeting g
n wiþgemetnes o
av .In comparison with
av tōgēanes
av .Than
av þe
av þonne
av .So, the, to express proportion
av þæs
av .The, any (plus comparative)
av þӯ
av .Ever, in the world
av ǣfre
av on woruld
av .Just, exactly
av hand
av .About, approximately
av ābūtan
av hūhwega (swā)
av hwega
av sum
av swilce
av ymb
av ..At least, about
av hūru
av ..Almost, nearly
av æthwōn og
av ætrihte
av fornēah
av fulnēah
av hwæthwega
av lӯtes(t)ne
av mǣst eall
av nēah
av nēalīce
av ..Only just
av unēaþe
av .Even a little, at all
av fēa
av ..At all, by any means
av āwiht
av tō āhte
av ..At all, to any extent
av be ǣnigum dǣle
av .Relatively
av edlesendlīce
av ..(Not) at all
av ne hwarne
av ...Any at all
av ǣfre ǣnig
av ..By no means, not at all
av lӯthwōn
av mid nānum þingum
av nǣnigdǣl o
av nǣnig þing
av nǣnig þinga
av nǣnig wiht
av nāht
av nāhwǣr
av nāhwanon
av nāne
av nānes þinges
av nān þing
av nān wiht
av nāteshwōn
av nāteþæshwōn
av nealles
av ..Neither . . . nor
av nāhwæþer ne . . . ne
av .Even
av furþum
av hūru
av .Still, yet
av gēn
av gīet
av gīeta
cj .Although, though
cj mid þӯ
cj þēah
cj þonne
av .However
av swā hwæþer (swā)
av swā þēah hwæþre
av .However, yet, still, nevertheless
av ēac hwæþre
av lōca hū
av lōca nū hū
av sōþ hweþere
av swā þēah
av þēah
av þēah hwæþere
av þēana
av þonne hwæþere
av .None the less
av nā þӯ lǣs
av nōht(e) þon lǣs
av nōhte þӯ lǣs
av .Though . . . however
av þēah (þe) . . . hwæþere
cj .But
cj ac
av ..However, yet, but
av (ge)hwæþere
av þonne
p ..Notwithstanding, in spite of
p būtan
v .To compare
v geefenlǣcan
v efenmetan g
v geefnan
v geefnettan
v gelīcian
v gelīclǣtan g
v gemacian
v metan
v gemetfæstan g
v geonlīcian
v (ge)settan ongēan/wiþ
v (ge)tellan gelīc
v getellan wiþ
v wiþermetan g
v wiþmetan
n Similitude, likeness
n gelīc
n (ge)līcnes
n onlīcnes
n onlīcung o
n .A like shape, semblance, the like
n gelīca
n (ge)līcnes
n .A person like another, the like
n gelīca
n ..(Derogatory) such a person as
n gelīca
aj .Like, similar (to)
aj efenāmeten g
aj (ge)līc
aj on(ge)līc
aj gerislīc
aj swilc
aj .Related
aj gesibb
aj siblic
aj .Near, close
aj hende
aj .Just such
aj eallswilc
aj ..Such (as)
aj swilc
aj ..Another such
aj ōþer swilc
aj .Some . . . or other
aj swilchwugu o
av .In like manner, even so, similarly
av eallswā
av efne swā
av endemes
av gelīce
av onlīce
av ongelīc(e)
av swā gelīce
av swilce
av þām gelīce
av .Just as, like
av eallswā
av samod anlīce
av .After the manner of, like as
av on þā/þǣre gelīcnesse
p .Close to, near to
p gehende
av .Such
av swā gelīc
av ..Such that
av swā gelīc swā
av .Like, such as
av swelc/swā . . . swilce
v .To be like, resemble
v geefenlǣcan
v genēalǣcan
v onӯwan
cj .As, like
cj eallswā
cj gelīce and . . .
cj gelīce . . . swā
cj swā same (swā)
cj swilce
cj .As if
cj eallswā
cj samod anlīce . . . swā swā
cj swilce
cj .Just as if
cj efne swelce
cj .As it were
cj swilce
n Imitation
n (ge)efenlǣcung
n līcettung
n onhyrenes
n .A copy, an imitation
n gelīcbīsen g
n gelīcbīsnung og
n .A counterpart (of a document)
n geclofa
n .An imitator
n gebīsnere og
n efenlǣcend
n gelīcbīsen g
n ..A female imitator
n geefenlǣcestre og
n ..An imitator, follower
n efenlǣcere g
aj .Imitative
aj efenlǣce
aj .That may be imitated
aj fyligendlic og
v .To imitate
v æfterhyrigan
v (ge)efenlǣcan
v efnettan
v hyrian
v gelīcettan
v gelīcian
v ofhyrian o
n Imitation, emulation
n hyring
n onhyring
n .One who imitates or emulates
n onhyr(i)gend
v .To emulate, pattern oneself on
v andian
v onhyrian
v .To pretend to be, make oneself like
v geonlīc(i)an tō
v .To make to appear like to
v gelīcettan tō
n Equality
n efenlīcnes
n efennes
n gelīcnes
n .An equal, a match
n (ge)maca
n gemæcca
n .Just as much (aj/n)
n efenmicel
aj ..As/so much, as/so many
aj swilc
aj .The same
aj (ge)ilca
aj self
aj ..One (and the same)
aj ān
aj .Self, very, own
aj self
aj .Equal, like
aj gelīc
aj gemæc
av .Equally
av efenlīce
av efne
av gelīce
av gelīclīce
av on emne
av .Just as much (av)
av efne swīþe
av .On equal terms, as equals
av efenlīce
v .To make equal or like
v geefenlīcian
v (ge)efnan
v .To make even or equal, square, adjust
v geefenlīcian
v (ge)efnettan
aj Mutual
aj gemǣne
aj .Mutual, reciprocal
aj gemǣne
av .Mutually
av gemǣnelīce
n Difference, diversity, dissimilarity
n fæc
n tōberennes og
n tōscēad
n ungelīcnes
n .Variety, diversity
n mislīcnes
n missenlīcnes
n .One dissimilar, not an equal
n ungelīca
n ungemaca
n ungemæcca
n .Differentiation
n twislung
n .Distinction, difference
n bescēad og
n (ge)dāl
n gescēad
n tōdǣlednes
n tōdāl
n tōscēadennes o
n twǣming
n gewand
aj .Different, unlike, diverse
aj mislic
aj unefen
aj unefenlic og
aj .Different, various
aj mislic
aj missenlic
aj .Unlike, unequal, dissimilar
aj ungelīc
aj ungemæc
aj ungemetlic
aj ..Distinct, separate
aj tōdǣled
aj .Other, different
aj ell
aj ōþer
aj ..Other than before, different, new
aj nīwe
av .Variously, diversely, differently
av mislīce
av mislīcum
av missenlīce
av .Unequally, diversely
av unefne
av ..Differently, diversely
av ungelīce
av .Distinctly, separately
av tōdǣlendlīce
av .Otherwise, differently
av elles
av sundor
av .Far (other, etc.)
av feorr
v .To differ, be different
v tōslītan
v tōstandan
v þwēorian
v .To differ, diverge from
v twīdǣlan
v .To be distinguished, to differ
v scēadan
v .To be separated, to differ
v tōscēadan
v .To differ, stand out distinctly
v tōscecgan o
v .To distinguish, differentiate
v āscēadan
v āsyndr(i)an
v (ge)scēadan
v (ge)syndrian
v tōdǣlan
v tōdōn
v tōscēadan
v tōscirian
v .To distinguish the parts of
v gedǣlan
v tōscēadan
v ..To mark the limits of parts, keep separate
v āmearcian
v āsyndr(i)an
v gedǣlan
cj .Other . . . than
cj ōþer . . . ōþer
n Contrariety, diversity
n wiþerweardnes
n .Oppositeness of nature
n wiþerrǣdnes
n .A contrary
n gewinna
aj .Contrary, opposite
aj þwēorlic
aj wiþerrǣde
aj wiþertӯme
aj wiþerweard
av .On the contrary, on the other hand
av ongēan þæt
av þǣrongēn
av þǣrtōgēanes
av ..Contrariwise
av hērongēan
av .Else, otherwise
av aþor ōþer
av elcor
av elc(o)ra
av elcran
av ōþerlicor
av .Else, under other conditions
av elcor
av elles
av .How else
av elles hū
p .Against, in contrast/comparison
p ongēan
n Incomparability
n unwiþmetenes og
aj .Incomparable, not to be compared
aj unwiþmetenlic
av .Incomparably
av unwiþmeten(d)līce
n Congruity, fitness, suitability
n gedafenlicnes
n gedafennes og
n gehæplicnes og
n gerisnes og
n þæslicnes
aj .Convenient, suitable, fit
aj (ge)cwēme
aj gecwēm(ed)lic
aj gedafen
aj (ge)dēfelic
aj gefōg
aj gegenge
aj gehæp og
aj gehæplic g
aj hislic
aj gehӯþe
aj gelimpful o
aj macalic g
aj getīeme q
aj wēnlic
aj .Suitable, suited, fitted
aj gefēged
aj gelimplic
aj (ge)mǣte
aj rihtlic
aj gerisenlic
aj (ge)scrēpe
aj (ge)þæslic
aj geþungen
aj gewunelic
aj ..Acceptable, suitable
aj andfenge
aj andfengelic og
aj ..Well-matched, suitable
aj gemæc
aj ..Suitable, adequate
aj til
aj ..Suitable, opportune
aj gelumpenlic
aj ..Reasonable, suitable
aj gescēadlic
av .Appropriately, suitably, fitly
av gecwēmlīce
av gedæftelīce
av gedafenlīce
av gedafniendlīce g
av gehyhtlīce
av (ge)limplīce
av mid gefōge
av rihtlīce
av gerisenlīce
av gescēadwīslīce
av gescrēpelīce o
av .Properly, fitly, well
av gesceaplīce o
av gescirpendlīce o
av .Fitly, adequately, meetly
av gemete
av mid gemete
av .Rightly, properly
av gelimplīce
av .Fitly, opportunely
av (ge)cōplīce
av .Fitly, so as to fit
av gelimplīce
av .Reasonable, in reason, fitly
av gescēadlīce
v .To be suitable, be fitting
v belimpan
v berīsan
v (ge)byrian
v (ge)dafenian
v (ge)limpan
v (ge)rīsan
v .To become fitted
v gelimplǣcan og
v .To please, suit
v gehagian
v geweorþan
v .To go according to
v faran be
v .To adapt, turn
v gebīegan
v geliþewǣcan
v getemprian
aj Compatible
aj geþwǣre
aj .Harmonious, in agreement, accordant
aj ānrǣd(e)
aj efenþwǣre og
aj þæslic
aj geþwǣre
aj geþwǣrlic
av .In agreement, in the right manner
av geþwǣrlīce
av .Fittingly, agreeably
av gescēadwīslīce
v .To agree, accord, fit, suit
v rihtgeþwǣrlǣcan q
v gerisnian g
v (ge)þæslǣcan g
v geþrōwian
v geþwǣrian
v geþwǣrlǣcan
v .To bring into agreement, make harmonious
v (ge)þwǣrian
n Order, decorum, discretion
n gefæd
n .An example
n forebӯsen
n .A rule, pattern
n gemet
av .Strictly, according to the model
av stīþlīce
v .To set an example
v āstellan bӯsen
v bӯsen onstellan
v (ge)bӯsnian
v .To take the model for
v (ge)bӯsnian
n Measure, degree, proportion
n mǣþ
n gemet
aj .Meet, of suitable dimensions
aj gemǣte
av .In due measure or amount
av (ge)metlīce
n What is fitting/seemly/appropriate/decent
n gedafen
n (ge)dēfe
n (ge)ris(e)ne
aj .Proper, fitting, becoming, meet
aj ārlic
aj gebeorglic
aj gebyredlic
aj cynlic
aj cynn
aj (ge)dafenlic
aj gedafniendlic
aj gedēfe
aj gedrēog
aj gefædlic
aj gemet
aj (ge)rādlic
aj riht
aj (ge)risne
aj (ge)þæslic
av .Becomingly, worthily, meetly
av cynlīce
av gedafenlīce
av gedafniendlīce g
av gedēfe
av gedēfelīce
av medemlīce
av gemetlīce
av rihte
av ryhtum gerisnum
av sidelīce
av (ge)þæslīce
n Incongruity, absurdity
n unþæslicu
n .Inconvenience, disagreeableness
n ungerisnu
aj .Unsuitable, inappropriate
aj ungehæplic og
aj ungerisene
aj unþæslic
aj .Unseemly, indecent, unfit
aj ungedafeniendlic og
aj ungedafenlic
aj ungefēge og
aj .Absurd
aj unþæslic
av .Unsuitably
av ungedafenlīce
av ungedēfelīce op
av unþæslīce
p .In spite of
p ufenan