Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n Animal
n dēor
n nēat
n nīeten
n .Race of animals
n dēorcynn
n .Wild animal
n dēor
n wildēor
n ..Race of wild animals
n wildecynn og
n wildēorcyn o
aj ..Of/concerning wild animals
aj dēoren g
aj rēþe
aj wilddēoren og
aj wilde
n .A four-footed animal
n fiþerfōtnēat o
n fiþerfōtnīeten
aj ..Four-footed
aj fēowerfēte
aj fēowerfōt(ed)e o
aj fiþerfēte
aj fiþerfōte
aj .Of the field
aj feldgangende
n .Creature of the heath
n hǣþstapa p
n mōrstapa
n .A noxious animal
n bita
n gāsrīc op
n wilddēor
n .A solitary animal
n āngenga
n sundorgenga o
n .A herd, drove of animals
n drāf
n flocc
n .Young of animal
n fola
n sunu
n ..Young collectively
n tēam
n tūdor
n ..Sucking animal
n dīend g
n meolcdēond g
n meolcsūcend
n ..Mother
n mōdor
aj ...With foal, milch
aj gefol o
aj meolc
n .A maimed animal
n gādinca g
aj .Aquatic
aj wæterlic og
n Animal parts/activities
n Flesh of dead animal
n myrten
n steorfa
n Head
n .Animal with flash on forehead
n steornede og
n .Horn
n horn
aj ..Having horns
aj hornbǣre og
aj hornede o
aj gehyrned
aj ...(Of a snake) horned
aj gerumpen
aj ...Not having horns
aj hnot g
aj hornlēas
n .Tusk
n bān
n hildetux op
aj ..Fanged
aj getēþed o
n .Snout, trunk
n bile
n nypel o
n wrōt
aj .Long-necked
aj langswēored
n Barrel, body of animal
n byrla o
n hyrdel g
n .Shoulder
n bōg
n .Stomach, maw
n felofe(o)rþ g
n .Teat
n gesceapþēote q
n Leg
n .Foreleg
n earm
n fōt(en)sceanca
n .Foot
n fōt
aj ..Front of foot
n fēþemund op
aj furþra
aj ..Cloven-footed
aj cliferfēte
aj twīgǣrede o
aj twīsnæcce o
aj twīsnēse og
aj ...Uncloven
aj untōclofen o
n ..Horn-footed
n hornfōtod og
aj ..White-footed
aj fitelfōta og
aj hwītfōt g
aj ..Cruel-pawed
aj slīþhende op
n ..Hoof
n clawu
n hōf
aj ...Having hooves
aj gehōfod o
n Tail
n steort
n tægel
n Skin, hide
n fell
n flīes
n hӯd
n hyrd q
n scinn/scynn
n sweard
n .Hair on an animal's back
n hrycghǣr o
aj ..Shaggy
aj raggig
n .Mane
n manu
aj ..Having a mane
aj gemane o
aj ..With twisted mane
aj wundenfeax op
n .Tail hair
n tæglhǣr o
n .Firm nail, talon
n stedenægel op
n Breeding, hatching
n brōd
n .A brood
n brōd
n .A mate
n gemaca
n symbelgemaca q
aj .(Of ewe) with young, yeaning
aj geēane o
aj .(Of cow) great with calf
aj gecealfe o
v .To bring forth
v brēdan
v .To calve
v cealfian
v ..To cast a calf
v miscealfian og
n A lair, den
n (ge)bedcleofa
n denn
n incleofe
n .A den
n pytt
n sēaþ
n .A burrow, hole
n hol
n ..A burrow, narrow passage
n crypel
n .An otter's hole
n oterhola o
n .A fox's earth
n foxhol
n .A badger sett
n brocchol
n .A wolf's den
n wulfhol g
n .Home of sea-monsters
n nicorhūs op
n .Home of serpents
n wyrmgeard op
n .An ant-hill
n ǣmetbed o
n ǣmethyll o
n ..Food in an ant's nest
n bedgerid o
n .A nest
n nest
v .To make a nest
v nestlian og
v nist(i)an g
v nistl(i)an
n Domestic animals, livestock
n ǣht
n cēap
n cwicǣht o
n feoh
n ierfe
n .Herd
n heord
n .Animals for slaughter
n slieht
n ..A fatted animal/bird
n fēdels g
n .Draught animal(s)
n weorf
n Particular animals (alphabetical order)
n Ass
n esol
n .A young ass
n weorf
n .A female ass
n asse(n)
n assmyre o
n esole
n .A male ass
n assa
n ..Used for harrowing
n egþwirf o
n .Mule
n mūl
n ..As beast of burden
n sēamere
n Cat
n .A female cat
n catte
n .A male cat
n catt
n Cattle
n hrīþer
n weorf
n nēat
n nīeten
n orf
aj .Of/concerning cattle
aj hrīþeren o
aj .(Of cattle) given to butting
aj hnitol
n .Race of cattle
n nīetencynn
n orfcynn
n .Herd of cattle
n hrīþerheord
n .Cattle for slaughter
n sleghrӯþer
n slegnēat o
n .Working cattle
n weorcnӯten o
n .Pastured cattle
n feldhrīþer o
n feldoxa o
n .Stabled cattle
n faldhrīþer
n .Dung of cattle
n weorftord op
n .Young of cattle, calf
n cealf
n cūcealf
n frymetling o
n .Cow
n
n ..Belonging to the people
n folccū op
n ..For slaughter
n metecū
n ..Eye of a cow
n cū ēage
n ..Horn of a cow
n cūhorn
n ..Tail of a cow
n cūtægl
n ..Urine of a cow
n cūmicge o
n cūmigoþa o
n ..Heifer
n hēahfore
n .Bull
n bula
n fearhrӯþer
n fearr
aj ..Of/concerning a bull
aj fearlic og
n ..A bull-calf
n bulloc
n ..A steer
n stēor
n ..An ox
n oxa
n ...An old ox
n eald hrīþer
aj ...(Of ox) gelded
aj gildet
n ...As beast of burden
n nēat
n ...An ox at mill
n mylenoxa o
n ...An ox-calf
n oxancealf o
n ...A steer
n stēoroxa og
n Dog
n docga og
n hund
aj .Of/concerning a dog
aj hunden
aj hundlic
n .A mad dog
n wēdehund
n .A bitch
n bicce
n tife
n .A young dog
n hwelp(a)
n .A hunting-dog
n hund
n wælhwelp op
n ..A deerhound
n hēahdēorhund
n hrānhund
n ..A greyhound
n grīghund
n ..A mastiff
n roþhund g
n ryþþa
n ..A setter
n ræcc og
n Goat
n .A female goat
n gāt
aj ..Of/concerning a goat
aj buclic og
aj byccen o
aj gǣten
n .A male goat
n gātbucca og
n hæfer
n .A kid
n hēcen
n ticcen
n Horse
n hors
n mearh
n wicg
n .Stud, herd of
n stōd
n ..Herd belonging to a lord
n inheord o
n .A grey or white horse
n blanca
n scēam op
aj .(Of horse) shod
aj calcrond op
n .An inferior horse
n stot
aj .(Of horse) galled
aj geallede
n .A mare
n hyrse q
n miere
n ..A broodmare
n stōdmyre
n .A stallion
n hors
n stēda
n gestēdhors
n stōdhors
n ..A year old stallion
n wintersteal
n ..A colt
n colt
n .A working horse
n hors
n ..A gelding, horse, steed
n hengest
n ..A mount
n rādhors o
n rǣdhors q
n onrid o
n ...A war-horse, charger
n eoh p
n ...A ceremonial horse
n friþhengest op
n ..A draught-horse
n eafor
n ...A cart-horse
n crætehors og
n ...A pack-horse
n ealfara
n sēamhors og
aj .(Of a horse) graceful in movement
aj swancor p
n Pig, swine
n fōr g
n pecg o
n swīn
aj .Of/concerning swine
aj swīnen
aj swīnlic og
aj ..Halfgrown
aj healfeald o
n .Herd of swine
n sunor
n .Swine (fattened) for killing
n fēdelsswīn o
n sliehtswӯn
n .Shank of swine
n scencel/scencen g
n .A young pig
n fearh
n picga q
n ..A young pig kept in a sty
n stīfearh o
n .A sow
n sū/sugu
n ..A barren sow
n gilte
n ..A sow in farrow
n gefearhsugu
n ..A sow's womb
n fearhhama og
n ..A young sow
n gilte
n .A boar
n bār
n gealt q
n ..A castrated boar
n bearg
n ..A hog
n hogg/hocg
n ...A fattened hog
n mæstelberg o
n Sheep
n scēap
aj .Of/concerning sheep
aj scēapen
aj scēaplic og
n .A flock of sheep
n ēowde
n scēapheord o
n .Sheep for slaughter
n snǣdingscēap o
n ..A sheep carcase
n scēapǣtere o
n .A sheep fleece
n belflӯs o
n flīes
n ..A wool fleece
n feht
n wulflӯs og
n .A lamb
n lamb(or)
n tagga/tegga q
n .A ewe
n ēowu
n ..A ewe lamb
n cilforlamb
n .A ram
n ramm
n weþer
n ..A male lamb
n purlamb o
n Wild animal
n Particular animals (alphabetical order)
n Badger
n brocc
n Bat
n cwelderǣde g
n hreaþemūs
n hrēremūs g
n Bear
n bera
aj .Of/concerning a bear
aj biren
n .A female bear
n biren(e)/byrene
n .A bearskin
n berascin o
n Bison
n ūr
n wesend g
n .A bison's horn
n wesendhorn o
n Boar
n bār
n eofor
n eoforswīn o
n wildeswīn o
n Deer, hart
n heorot
aj .Of/concerning deer
aj heorten o
n .A deerskin
n heorþa g
n .A young deer
n hindcealf g
n ..Skin of a young deer
n næsc
n .A male deer
n bucca
n bucheort og
n ..A stag
n hēahdēor
n stagga
n ..A roebuck
n
n rāhdēor
n .A female deer
n
n hind
n .An elk
n eolh g
n .A reindeer
n dēor
n hrān
n wilddēor
n ..A reindeer as decoy
n stælhrān o
n Fox
n fox
n .A female fox, vixen
n fyxe o
n ..A vixen skin
n fyxenhӯd o
n Goat
n stānbucca og
n wudugāt
n .A male goat
n wudubucca
n .A female goat
n rǣge
n Hedgehog
n hærenfagol/hattefagol q
n īl
n .Hedgehogs
n erinaces op
n Marten
n mearþ
n Mole
n wand g
n wandeweorpe
n Otter
n otor
n Rodents
n .Beaver
n befer
n .Dormouse
n hearma g
n sisemūs g
n .Hare
n hara
n .Mouse
n mūs
n ..A thieving mouse
n mūsþēof og
n .Rat
n ræt og
n .Shrew
n scirfemūs og
n scrēawa g
n .Squirrel
n ācweor(na) g
n Weasel
n wesle
n Wolf
n mearcweard op
n wulf
n .Head of a wolf
n wulfes hēafod
n .A female wolf
n wylf g
n wylfen
aj ..Of/concerning a female wolf
aj wylfen
n Exotic animals
n Particular exotic animals (alphabetical order)
n Ape
n apa
n Camel
n camel
n olfenda/-e
n .A camel as mount
n stēda
n .A female camel
n olfendmyre o
n Elephant
n elpend
n ylp
n .An elephant's tusk
n elpendbān
n elpendtōþ og
aj ..Of ivory
aj elpendbǣnen
n Hippopotamus
n nicor
n sǣhengest g
n Hyena
n nihtgenge g
n Ibex
n firgenbucca o
n firgengāt
n Ichneumon
n nǣderbita g
n Leopard
n lafor q
n lēopard o
n pardus
n Lion
n lēo
n lēona/-e
n .Flesh of lion
n lēonflǣsc o
n .A young lion
n lēonhwelp og
n Lynx
n lox
n Panther
n palþer o
n pandher op
n Tiger
n tīger
aj .Of/concerning a tiger
aj tīgrisc o
n Marine animal
n sǣwiht o
n Particular marine animals (alphabetical order)
n Dolphin
n delfīn q
n hran
n mereswīn
n Seal
n seolh
n Walrus
n horschwæl o
n Whale
n fyrnstrēama geflota
n hran
n hranfix
n hwæl
n wæterþīsa p
aj .Of/concerning a whale
aj hwælen op
n Fish
n fisc
n sǣfisc
n .Race of fish
n brimhlæst op
n fisccynn
n holmes hlæst
n wæterlēod og
aj .Swimming in the sea
aj laguswimmend op
aj ӯþwōrigende og
n .Shoal of fish
n scolu
n .A small fish
n fiscincel og
n fiscþrūt og
n Part of fish
n .Fin
n finn
n .Gills
n cīan g
n .Scale (of fish, serpent, etc.)
n sciell
n River fish, freshwater fish
n ēafisc
n .Fen-fish
n fenfisc o
n Particular fish (alphabetical order)
n Burbot
n ǣlepūte g
n cwappa/cwæp q
n Eel
n ǣl
n ǣlfisc o
n egeswīn og
n grundling o
n īor
n sǣǣl og
n .Eelskin
n ǣlhӯd o
n Gudgeon, bleak
n blǣge
n Minnow
n myne
n Perch
n bærs g
n Pike
n cypera
n hacod g
n hornfisc
n Roach, rudd
n scealga
n Tench, mullet
n slīw g
n Trout
n forn
n sceota
n trūht
n .Small trout
n fornetecle g
n Seafish
n Particular seafish (alphabetical order)
n Flounder, fluke
n flōc g
n Herring
n grindle
n hǣring
n Lamprey
n lamprede og
n lempedu og
n merenǣddra g
n Mullet
n heardhara g
n mēcefisc
n .Sea mullet
n tygle og
n Plaice, loach
n facg g
n Ray
n reohha g
n ruhha g
n Salmon
n leax
n .A spawning salmon
n cypera
n Sardine
n smelt
n Sea bream
n þunorbodu og
n Shad
n sceadd
n Sprat
n sprott
n Squid, cuttlefish
n cudele og
n wāsescite og
n Sturgeon
n styri(g)a
n Whiting
n hwītling og
n Shellfish
n sciell
n sciellfisc
aj .Of/concerning shellfish
n scielliht
aj .Without shell
aj unscelleht o
n .Shellfish yielding dye
n wurma(-e)
n Particular shellfish (alphabetical order)
n Cockle, whelk
n sǣcocc og
n weoloc
n weolocscyll
n Crab
n crabba
n hæfern g
n hindergenga g
n wæterhæfern o
n Lobster
n lopost g
n loppestre g
n Mussel
n muscel(le) g
n Oyster
n ostre
n sǣostre o
n .Shell
n osterscyll
n Sea-snail
n sǣsnægl g
n Winkle
n sǣwinewincle o
n winewincle
n Reptile (serpent, snake, dragon)
n wyrm
n .Race of reptiles
n wyrmcynn
n Reptile (serpent, snake)
n slincend
n snaca
n .Snake
n nǣdre
n ..Race of snakes
n nǣdercynn
n Part of snake
n .Slough of snake
n ǣsmogu o
n insmoh o
n .Coil of snake
n slite
n .Three-forked tongue
n þrīslite tunge
n þrīsnæcce tunge
n Particular snakes
n Viper, asp
n aspide
n .A type of adder
n ipnalis o
n Watersnake
n wæternǣdre g
n Frog, toad
n padde
n tosca
n ӯce
n .Swamp-frog
n fenӯce
n .Frog
n frogga
n frosc
n wæterfrocga o
n .Toad
n tād(ig)e
n Lizard, newt
n āþexe g
n efete
n .Blindworm
n slāwyrm
n Bird
n feþerberend g
n flēogenda
n fugel
n heofonfugol p
n lyftflēogend op
n .Race of birds
n fugelcynn
n .Young bird
n bridd
n fugeltimber op
n ..Nestlings in nest
n nest
aj ..Unfledged
aj ungefeþered og
aj unflycge og
v .To be fledged
v feþrian og
n Part of bird
n .Feather
n feþer
n ..Plumage
n wǣd(e)
n ..Wing
n feþer
n fiþere
n ..Tail
n finta p
aj ..Feathered
aj gefeþered
aj feþriht og
aj ...Dark-feathered
aj salupād op
aj salwigfeþera op
aj salwigpād p
aj ...Dewy-feathered/-winged
aj dēawigfeþera p
aj ūrigfeþere p
aj ...Grey-feathered
aj haswigfeþre op
n .Crest, comb
n camb
n scield
n .Beak
n neb(b)
aj ..Having a beak
aj gebilod o
aj ...Having a horny beak
aj hyrnednebba p
n .Crop, craw
n cropp
n .Claw
n clawu
n clifer
aj .Web-footed
aj flaxfōte o
aj flohtenfōte o
n .Egg
n ǣg
n ..Shell
n ǣgscill
n sciell
n ...Of a hen's egg
n hennescill o
n ..Film, skin
n ǣgerfelma o
n Domestic fowl
n hāmhenn q
n henna
n .Fatted fowl
n fēdelfugol og
n .Table bird
n capun
n cicen
n .Young fowl
n cicen
n .Female fowl
n cwenfugol
n henn
n hennfugol
n .Male fowl, cock
n carlfugol o
n cocc
n hana
aj .(Of a hen) broody
aj brōdig o
v .To lay eggs
v ægru lecgan
v .To incubate and hatch
v brēdan
n Particular fowl (alphabetical order)
n Duck
n dūce
n ened
n Goose
n gōsfugol o
n .Female goose
n gōs
n .Male goose, gander
n gandra
n .A white goose
n hwītegōs g
n Peacock
n pāwa
n .Female peacock
n pāwe
n pēa o
n Pigeon, dove, culver
n culfer
n .Turtle-dove
n turtla
n turtur
n ..Female turtle-dove
n turtle
n turture
n Game-bird
n .Moor-fowl
n fenfugol q
n .Cushat dove
n cūscote g
n .Partridge
n pernex op
n .Quail
n edischenn
n erschen
n ..Quail/corncrake
n secgscāra g
n .A pheasant
n rēodmūþa og
n ..Moorcock, cock-pheasant
n mōrhana og
n wōrhana g
n ...Moorhen, hen-pheasant
n wōrhenn g
n .Snipe
n hæferblǣte g
n snīte g
n ..Woodsnipe
n wudusnīte g
n .Woodcock
n holthana g
n hrucge
n wuducocc g
n wuduhona og
n .Wood-pigeon
n wuduculfre g
n Bird of prey
n herefugol op
n nēfugol op
n wælcēasega op
n wrōc q
n .Buzzard
n tysca g
n .Eagle
n earn
n ..As warhawk
n gūþfugol op
n gūþhafoc op
n ..Race of eagles
n earncynn o
n .Falcon
n fealcen
n heoruswealwe op
n ..Gerfalcon
n wealhhafoc g
n .Hawk
n hafoc
n hafocfugel o
n ..Race of hawks
n hafoccynn
n ..Goshawk
n gōshafoc g
n ..Kestrel, mousehawk
n mūsere og
n mūshafoc g
n pyttel
n ..Sparrow-hawk
n spearhafoc g
n .Kite
n puttoc
n ..Kite/bittern
n cӯta
n glida
n putta q
n ..Red kite
n blerig pyttel
n .Osprey
n herefong g
n .Vulture
n earngēap/-gēat g
n ūf g
n ultur o
n Forest bird, wild-fowl
n wudufugol
n .A tree-haunting bird
n trēowfugol op
n .Blackbird
n ōsle
n .Corncrake/quail
n secgscāra g
n .Crow
n craca q
n ..Crow, raven
n crāwa
n crāwe
n .Cuckoo
n gēac
n .Fieldfare
n clodhammer g
n feldefare og
n .Finch
n finc g
n ragufinc g
n ..Chaffinch
n ceaffinc
n ..Linnet
n līnete og
n līntwig(l)e g
n ..Goldfinch
n goldfinc g
n ...Goldfinch/linnet
n þisteltwige g
n .Hoopoe
n hupupa og
n .Jackdaw
n o
n cādac
n ceahhe
n cēo
n .Lapwing
n læpewince
n .Lark
n lāwerce g
n ..Titlark/warbler
n swertling og
n .Magpie/jay
n agu og
n aguster og
n higera
n .Nightingale
n nihtegale
n .Nuthatch
n geolna og
n rindeclifer og
n .Owl
n ūf g
n ūle
n .Raven
n heardnebba o
n hræfn
n lyftsceaþa op
n nihtegale g
n nihthræfn
n nihthrōc og
n ..Raven/crow
n crāwa
n crāwe
n ..Race of ravens
n hræfncynn
n .Redstart
n sæltna og
n salthaga og
n .Robin
n rǣdda og
n rudduc
n .Rook
n hrōc
n .Sparrow
n hrandsparwa og
n nēodspearuwa op
n spearwa
n succa q
n ..Hedgesparrow
n hægsugga/hegesugge g
n .Starling og
n dropfāg g
n stær
n stærling og
n .Swallow
n swealwe
n .Thrush
n þrīstling
n þrostle
n þrysce
n ..Missel-thrush
n scrīc g
n .Titlark/wagtail
n sugga g
n .Titmouse
n colmāse/cummāse
n frecmāse g
n māse g
n spicmāse og
n ..Blue titmouse
n hīcemāse g
n .Woodpecker
n fīna g
n hicol
n ..Green woodpecker
n speoht q
n .Wren
n wrenna
n ..Wren/wagtail
n yrþling
n .Yellowhammer
n omer g
n Water bird
n .Water-fowl
n fugeldoppe q
n ..Diver
n dopened
n dopfugel g
n .Gull, sea-bird
n brimfugol op
n mǣw
n .Bittern
n cӯta g
n felofor g
n frysca g
n hæferblǣte g
n rāradumbla g
n .Cormorant/ibis
n scealfor/-ra
n scræb g
n .Crane
n cran g
n cranoc g
n .Curlew
n hwilpe op
n .Gannet
n ganot
n .Heron
n hrāgra g
n .Ibis/cormorant
n scealfor/-ra g
n scræb g
n .Kingfisher
n fiscere
n īsearn g
n .Plover
n hulfestre g
n .Sandmartin
n sǣswalwe q
n stæþswealwe
n .Sandpiper
n stint
n ..Dunlin
n pūr g
n .Stork
n storc
n .Swan
n ilfetu
n swan
n .Tern
n stearn
n tearn og
n .Wild goose
n grǣggōs g
n wildgōs g
n ..Barnacle goose
n byrnete og
n Exotic bird
n .Ostrich
n strӯta g
n .Parrot
n hīce og
n .Pelican
n dūfedoppa
n pellican op
n stāngella g
n wanfōta og
n Insect/small creature
n .A venomous insect
n spilæg og
n .Mite, small insect
n grimena og
n mīte g
n stælgiest op
n twīnwyrm og
n .Insect found in wine
n mustwyrm q
n Parasite
n flēa
n pīe g
n .Animal parasite
n hundesflēoge
n hundeslūs
n hundespēo g
n swēorhnitu og
n .Itch-mite
n handwyrm
n .Leech
n lǣce
n .Louse
n lūs
n ..Egg of louse, nit
n hnitu
n .Tick
n ticia og
n Particular insects (alphabetical order)
n Ant
n ǣmette
n Bee, hornet, wasp
n .Bee
n bēo
n dora
n feldbēo
n ..Queen bee
n bēomōder
n ..Drone
n drān
n ..Swarm of bees
n bēogang g
n swearm
n ymbe
vi ...To swarm
vi swirman
n .Hornet/gadfly
n hyrnet(u)
n .Wasp
n wæps
n Beetle
n bitela g
n budda q
n ceafor
n eorþceafer og
n toroc og
n wibba og
n wicga
n wifel
n ymel
n .Black beetle
n hrædbita g
n .Corn-weevil
n hamstra q
n ymel
n .Dung-beetle
n scearnbudda q
n scearnwibba g
n tordwifel o
n Butterfly, moth
n .Caterpillar
n cawelwurm g
n lēafwyrm g
n trēowwyrm g
n ..Caterpillar/cankerworm
n mǣlsceafa g
n .Butterfly
n buterflēoge g
n fīfalde g
n .Moth
n moþþe
n nihtbutorflēoge og
n Cricket, grasshopper, locust
n .Cricket, grasshopper
n hāma g
n hyllehāma g
n .Grasshopper, locust
n gærshoppa
n stapa g
n wealdstapa og
n .Locust
n broc og
n loppestre g
n Earwig
n ēarwicga
n Fly
n flēoge
n .Flies
n mysci op
n .Race of flies
n flēohcynn op
n .Cariscus
n mōrflēoge og
n .Fly found in wine
n mustflēote og
n .Gadfly
n bēaw g
n hyrnet(u)
n Gnat, midge
n gnæt
n mycg g
n stūt
n Snail
n rēnsnægl og
n snægl
aj .With a house
aj gehūsed
n Spider
n ātorcoppe
n gangewifre
n grytte g
n hunta
n inspīderwiht q
n lobbe og
n loppe
n renge
n spīþra
n wæfergange og
n wæterbucca og
n wætergāt og
n .Spider's web
n nett
n renge
n Worm
n eorþmata og
n moldwyrm op
n rēnwyrm g
n wyrm
n .Silkworm
n seolcwyrm
n sīdwyrm g
n .Worm, grub, maggot
n flǣscmaþu og
n flǣscwyrm o
n maþa
n Monster, strange creature
n āglǣca p
n āglǣcwīf op
n ælwiht op
n merewīf op
n unsceaft op
n untӯdre p
n wundor
n .Describing characteristics of
n twīfeþerede og
n twīhēafdede g
n twīnebbe og
n Particular monsters (alphabetical order)
n Dragon
n draca
n eorþdraca p
n fӯrdraca op
n gūþfloga op
n gūþsceaþa op
n hringboga op
n inwitgæst op
n līgdraca p
n lyftfloga op
n nīþdraca op
n þēodsceaþa
n ūhtfloga op
n ūhtsceaþa op
n wīdfloga p
n wyrm
n .Dragon's coil
n hringgewindla og
n Griffin
n gīw
n griffus op
n Half of another kind
n .Dog
n healfhunding
aj ..Of/concerning a dog monster
aj healfhundisc o
n .Man
n centaur g
n healfmann og
n meremenn(en)
n twēowmann o
n Phoenix
n fenix
n Sea-monster
n brimwylf p
n fīfel op
n grundwiergen op
n meredēor op
n merefix op
n nicor
n sǣdēor
n sǣdraca
n wǣgbora op
n wǣgdēor op
n wǣlgenga g
n .Race of sea-monsters
n fīfelcynn op
n Serpent, scorpion, basilisk
n þrōwend
n .Basilisk
n basilisca
n fāgwyrm g
n .Serpent
n draca
n Unicorn
n ānhorn(a)
aj .Having one horn
aj ānhyrne
aj ānhyrne(n)d(e) g