Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n Body
n bāncofa p
n bānfæt p
n bānhūs p
n bānsele op
n bodig
n ēadorgeard op
n ealdorgeard q
n eorþfæt p
n feorhbold op
n feorhhūs op
n flǣsc
n flǣsccofa op
n flǣschama
n flǣschord p
n foldærn p
n grēothord op
n hād
n hrǣw
n lāmfæt p
n līc
n līcfæt p
n līchama
n limgesīþ og
n selegesceot
n .State/quality of having/being
n flǣsclicnes
aj .Bodily, carnal
aj līchamlic
av .Bodily, in the flesh
av līchamlīce
n .As seat of appetite/desire
n līchama
aj .Sexual
aj flǣsclic
n .Body with regard to appearance
n flǣsc
n Dead body
n dēaþlic
n dūst
n feorh
n hold
n hrǣw
n līc
n līchama
n wæl
n .Of a warrior
n dryhtnē op
aj .Dead
aj dēaþlic
n Bodily shape/physique
n (ge)līcnes
n .Bulk
n grēatnes
aj Fat/plump
aj fǣtt
aj grēat
aj ofǣte/ofeten g
aj .Excessively
aj frēafǣt og
aj oferfǣt
aj þiccol g
v .To become fat
v gefǣttian
v forweaxan
aj Lean, thin, slender
aj gefæsted
aj hlǣne
aj gehlǣned
aj gehlǣnsed
aj hlanc p
aj mæger
aj smæl
aj þynne
aj þynnol og
n .State of being lean
n gefæsted
n hlǣnnes
v .To become thin
v āhlǣnsian
v (ge)hlǣnian
v smalian o
v (ge)þynnian
v .To make thin
v (ge)hlǣnian
v (ge)hlǣnsian
v mægerian g
v (ge)þynnian
n ..Act of making thin
n smalung
n þynnung
n Height, stature or form
n leng(u)
n limgelecg g
n limwæstm op
n onlīcnes
n ūpwæstm o
n wæstm
n wermet g
aj .Bent forward, stooping
aj gebīged
aj forþheald
aj Tall
aj lang
aj .And broad
aj grēat
aj gegrēatod og
aj Short
aj lӯtel
aj scort
n Flexibility of limbs, suppleness
n leoþubīgnes o
aj .Having supple limbs, flexible
aj bīgendlic
aj leoþubīg
aj leoþucræftig
aj leoþuwāc
aj līþig
n Part of body
n lim
n .Region
n stede
n Head
n hafela p
n hēafod
aj .Without
aj hēafodlēas
aj .With a splendid, shining head
aj hēafodbeorht op
aj .With a big head
aj micelhēafdede og
n Top of head
n hnoll
n molda op
n moldgewind o
n oferhealfhēafod og
n scāda op
n Back of head
n æfteweard hēafod
n Face
n andwlita
n ansīen
n hlēor
n mūþ
n neb(b)
n nebwlite
n wlita
n .Countenance, expression
n andwlita
n Forehead
n foranhēafod
n forehēafod
n foreweard hēafod
n healfhēafod og
n hnifol
n .Intercilium
n brūmiddel og
n .Temple
n þunwang(e)
n Eye
n ēage
n hēafdes gim
n hēafodgimm p
n hēafodsīen p
n sīen
n .Corner of eye
n angnere g
n ēaghyrne og
n .Eyelid, eyebrow
n brǣw
n brū
n ēagbrǣw o
n oferbrāw o
n oferbrū(wa)
aj .Having one eye
aj ānēage(de)
aj .Grey-eyed
aj glæsenēage og
aj ..Or bleary-eyed, wall-eyed
aj waldenīge og
aj .(Of eye) prominent, ?bright
aj stēap
n Ear
n ēare
n .Flap/lobe
n ēarlæppa
n ēarliprica
n flǣre og
n læppa
n ufeweard ēare
n Nose
n nasu
n neb(b)
n nosu
n .Nostril
n næsþyrl
n nosþirl
n nosu
n .Side of
n flǣre og
n .Septum
n middelflēra og
n næsgristle
n nos(u)gris(t)le g
n .Bridge
n eāghyll og
n .Sinus
n pocca/pohha
n Cheek
n cēace
n hagospind
n hlēor
n wange
n Mouth
n mūþ
n .Lip(s)
n lippa
n smǣr(-e) g
n weler
n ..Upper
n uferra lippa
n ..Lower
n niþera lippa
aj .Having no mouth
aj mūþlēas op
vi .To yawn, gape
vi ginian
n Jaw(s)
n cēace
n ceafl
n geaflas
n gēagl
n gōma
n hraca
n Chin
n cinn
n Neck
n heals
n hnecca
n swēora
n Trunk
n bodig
n lēap
n līc
n līchama
n .Middle of trunk, waist
n middel
n Back
n bæc
n hrycg
n Shoulder
n eaxl
n sculdor
n .Shoulders
n gescyldru
n .Part between shoulders
n middelgesculdru g
n Buttock(s), back parts
n bæce
n gebæcu
n brōc
n earsendu g
n earslӯra og
n gupan og
n setl
aj .With buttocks
aj earsode
n Side
n sīde
n .Loin(s)
n lendenbrǣde
n lendenu
n .Flank
n flanc og
n .Hip
n hype
n Chest, breast, bosom
n andribb
n bearm
n bōsm
n brēost
n brēostbyden g
n felaferþ g
n foranbodig og
n foranbrēost/forebrēost
n grēada
n hreþer p
n scēat
aj .Puff-breasted
aj byledbrēost op
n .Breast/breasts (of woman)
n brēost
n brēostwylm
n stricel g
n titt
n ūder og
n .Breast area
n brēostþing o
n .Nipple
n delu
n forweard titt
n mamme
n spane/u g
n stricel g
n titt
n tittstrycel og
n Belly/abdomen
n būc
n .Pit of
n newesēoþa
n .Navel
n nafela
n nafulsceaft o
aj .Big-bellied
aj wæmbede og
n Lap
n bearm
n grēada
n scēat
n Groin/crotch
n grin o
n hregresi g
n lesca g
n (ge)weald
n Limb
n bān
n lim
n liþ
aj .Of/concerning the limbs
aj leoþulic op
aj .Nimble of limb
aj leoþucræftig op
n Arm
n earm
n .Armpit
n ōcusta g
n ōxn g
n .Inner
n innanearm o
n .Elbow
n earmboga og
n elnboga
n haþoliþa o
n .Forearm
n fæþm g
n .Wrist
n handwyrst g
n wrist o
n Hand
n folm(e)
n hand
n mund
n .Right hand
n rihthand
n swīþra
aj .Of/concerning the right hand
aj swīþra
n .Left hand
n winstre
aj .Left
aj winstra
n .Palm of
n brād hand
n folm
n handbred
aj .Open
aj brād
av .With the hand open
av brādlinga
av .With/in the hands
av handlinga/-lunga
aj .(Of the hands) half closed
aj sāmlocen
n .Fist
n fӯst
v .To close (the hand)
v clæmman
v cryppan
n Finger
n finger
aj .Of/concerning the finger
aj fingerlic og
n .Tip
n liþ
n .Forefinger
n bīcn(ig)end
n lēawfinger op
n scyte(l)finger
n tǣcnend
n .Middle finger
n ǣwiscberend og
n hālettend og
n middelfinger
n se midlesta finger
n .Ring finger
n goldfinger
n hringfinger
n lǣcefinger g
n .Little finger
n ēarclǣnsend og
n ēarfinger
n ēarscripel
n se lǣsta finger
n se lӯtla finger
n .Thumb
n þūma
n Leg
n lim
n scanca
n Thigh
n inneweard þēoh
n lēow
n þēoh g
n þēohscanca
n .Back of
n hamm
n Knee
n cnēow
n .Back of
n hamm
aj .Having big knees
aj cnēowede/-ade
n Lower leg
n hōhscanca o
n scanca
n .Shin
n scīa g
n scinu g
n .Calf
n scanclīra og
n scotlīra g
n spærlīra
n spearwa g
aj ..With a thick calf
aj spærlīred og
n Ankle
n anclēow(e)
n Foot
n fōt
aj .Having one/two feet
aj ānfēte op
aj twīfēte g
n Heel
n fiersn
n hēla
n hēlspure g
n hōh
n hōhfōt og
n hōh niþeweard
n hōhspor og
n spure
aj .Having heels
aj hōnede og
aj ..Having large heels
aj hēlade g
n Sole
n fōtlǣst
n fōtwelm(a)
n gang
n ile
n lāst
n niþeweard fōt
n tredel
n Instep
n middelfōt o
n Toe
n
n .Tip of
n tāhspura q
n .Big toe
n micle tā
n .Other toes (in order)
n æfterre tā
n midleste tā
n fēorþe tā
n lӯtle tā
n Skin
n fell
n ferhþe o
n hӯd
n sweard g
aj .Having a skin
aj gehӯd o
n .Pore in skin
n līcþēote og
n orþung
n swātþyrel og
n .Wrinkle
n hrympel og
n rifeling g
aj ..Wrinkled
aj gehnycned o
aj gerifod o
aj (ge)rifeled
n .Detached skin
n sceorf
aj Having a certain complexion
aj gehīwed
aj .White/fair
aj hwīt
aj .Pale
aj ǣblǣce
aj ..Pale-cheeked
aj blāchlēor p
n .Ruddy complexion
n rudu
aj ..Ruddy-complexioned
aj rudig g
aj .Sallow-complexioned
aj geolu
aj .Dark-complexioned
aj blæc
aj salu op
aj saluneb op
n Nail
n nægl
n .Finger nail
n handnægl o
n .Thumb nail
n þūman nægl
n .Claw-like nail
n clawu
n Hair
n feax
n hǣr
n sceacga og
n .A hair
n hǣr
n .Woman's
n wīffex g
aj .Of/concerning hair, hairy
aj gefeaxede o
aj gefeax(en)
aj gehǣr(e) o
aj gehǣrede og
aj hǣren
aj hǣriht og
aj hrīseht og
n Texture of hair
n .Coarse/bristling hair
n camb
aj ..With bristling hair
aj ūpfeax og
aj .Curly
aj cirps
aj ..Having curly hair
aj cirps
aj .Bushy, thick
aj þicce
aj ..Having thick, shaggy hair
aj sceacgede g
aj rūh
n Colour of hair
aj .Fair-haired, blonde
aj gyldenfeax og
aj hwītloc op
aj hwītloccede op
aj .Flame-haired
aj fӯrfeaxen g
aj rēod
aj .Dark-/black-haired
aj blæc
aj blæcfexede o
aj wanfeax op
aj .Grey-haired, hoary
aj blandenfeax
aj feaxhār op
aj gamolfeax p
aj hār
aj hārwenge
aj īsengrǣg
aj unhār
aj ..Somewhat hoary
aj healfhār og
aj ..Very grey, entirely hoary
aj fulhār g
n ..Hoariness
n hārnes g
n hārung
n hārwengnes og
n ..Person
n hār
v ..To become grey/hoary
v hārian
n Hair of head
n feax
n feaxnes g
n hǣr
n hēafodhǣr g
n g
n locc
n locfeax og
n locgewind og
n sceacga og
aj .Hairy, shaggy
aj loccod
n .Lock/locks
n locc
n hǣrloccas og
n ..Curly lock
n windelocc g
n ..Earlock
n ēarlocc g
n ..Forelock
n forefeax g
n forelocc g
n ..Fringe
n hǣr
aj .Dishevelled, spread out
aj tōsprǣd
aj .Long haired
aj sīdfeaxe
aj sīdfeaxede o
aj .With braided locks
aj wundenlocc p
n .Hair of the ear
n feax ēaran
n Beard, whisker
n beard(-as)
n wangbeard o
n .Lock of beard
n locc
aj .Bearded
aj gebearded o
aj gebyrd
aj .Beardless (through youth)
aj beardlēas
aj ungebierde g
n ..A beardless youth
n beardlēas
v .To wear (a beard, etc.)
v werian
n .Moustache
n cenep
n granu g
aj Bald, shaven
aj āblered o
aj andfeax o
aj behættod
aj blere g
aj blerig g
aj calu
aj hnot
aj unhūfed g
n .Baldness
n calu
n Haircutting, tonsure
n efesung
n scearu
aj .Shorn
aj bescoren
v .To cut (hair)
v beceorfan
v beefesian o
v bescieran
v (ge)efesian
v (ge)scieran
v snīþan
n Bodily substance
n bān and fell
n flǣsc and bān
n flǣsc and fell
n Flesh
n brǣd op
n flǣsc
n .Fleshy part
n līra
n .A dewlap
n frætlæppa og
n .About spinal cord
n hrycgbrǣdan o
n hrycriple/ricgrible g
aj .Fleshy
aj flǣsceht o
aj flǣscen
aj līreht o
n Fat
n heorthama
n micgern
n .About kidneys
n gescincio g
n Membrane
n felma/filmen
n rēoma
n Bone/bones
n gebān/gebǣne
n mearhcofa op
aj .Having no bones
aj bānlēas op
n Substance of bones
n bān
aj .Made of bone
aj bǣnen
n .Bone marrow
n mearg
aj ..Full of
aj gemeargod og
n Skull
n brægenloca op
n bræg(en)panne g
n hēafodbān
n hēafodbolla o
n hēafodloca og
n hēafodpanne
n Socket of eye
n ǣgmore o
n ēaghring
n hringbān og
n Cheek/chin bones
n cēacbān g
n cēace
n ceafl
n cinbān
n hlēorbān
n Neck-bone
n swēorbān
n Spine
n hrycg
n hrycgbān g
n hrycgmergliþ og
n lendenbān og
n gelodr o
n .Marrow of
n hrycgmearg og
n .Vertebra of
n bānhring op
n hweorfa
n Bones of trunk
n Collar-bone
n wiþobān
n Breast-bone
n brēostbān g
n Rib
n hrycgrib g
n ribb
n .Rib-spokes
n ribbspācan og
n Hip-bone
n hypebān
n .Ilium
n lendenbān og
n Share-bone
n scearu
n Bone of arm
n .Humerus
n earmsceanca o
n .Radius
n hrīsel
n spāca
n Bone of leg
n .Bone of thigh
n þēohscanca
n .Knee-cap
n hweorfbān
n þēohhweorfa
n .Shinbone, shin
n scanca
n scinbān g
n scinu g
n Joint
n hweorfa
n hweorfbān
n liþ
n geþēodnes
n geþēodrǣden
n .Small joint
n liþincel g
n .Joints of spine
n geloda og
n gelyndu og
n .Joint of finger
n fingerliþ
n .Joint of thigh
n þēohgelǣte og
n .Knee
n cnēow
n cnēowwyrst og
n .Ankle
n anclēow(e)
n .Fixed joint
n sēam
n geþēodnes
n Muscle
n bānloca p
n līra
n mūs og
n sinulīra og
n .?Muscles of neck
n geweald
n .Muscles of spine
n rǣgerēose
n Sinew/tendon/ligament
n ǣdre
n cnyttels g
n seono
n streng
n wælt
n wealdweaxe g
n .Of tongue
n tungeþrum og
n ūf g
n undertunge g
n undertungeþrum og
n .Of heel
n hōhsinu
aj .Sinewy
aj sineht o
n Cartilage, gristle
n gristle
n grost og
n grundsopa g
n .Of nose
n næsgristle g
n nos(u)gris(t)le g
n Organs of the body
n Sight organ
n ēage
n gesiht/gesihþ
n .Eyeball
n æppel
n .Iris
n wuldorbēag
n .Pupil
n ēaghring
n sēo(n)
n Hearing organ
n ēare
n .Ear-passage
n ēarþyrel og
n Internal organs, innards
n guttas og
n inneweard
n innoþ
n innylfe
n Cavities of internal organs
n .Chest
n bōsm
n .Abdomen
n rysel
n wamb
n ..Lower
n smælþearme
n ..Membranes of
n midhriþre g
n neta/nette g
n Diaphragm
n midhrif
n midhriþre g
n Digestive tract
n Mouth
n mūþ
n .Palate
n gōma
n mūþes hrōf
n mūþhrōf g
n .Uvula
n hrǣctunge
n .Tongue
n tunge
n .Gum
n flǣsctōþ og
n tōþrima
n Tooth/teeth
n tōþ
aj .Toothless
aj tōþlēas og
n .Root
n wyrtrum
n .Projecting tooth, molar, canine
n fengtōþ o
n tūsc
n tūxl
aj .Projecting
aj twiseltōþ og
n .Front tooth/teeth
n foreceorfend og
n foretēþ og
n tōþ onforan hēafde
n .Molar tooth/teeth
n cintōþ g
n cweorntēþ g
n grindingtōþ
n wangtōþ
aj .(Of teeth) clenched
aj tōsett
n Throat/gullet
n ceole
n ceolor
n ceosol g
n edroc g
n gurgullion o
n hrace/u
n þrote
n wǣsend
n woddor op
n .Fauces
n cēace
n ceafl
n hӯge g
n .Larynx
n þrotbolle
n Stomach/belly
n brēost
n būc
n ceosol g
n edroc g
n hrif
n innoþ
n maga
n wamb
n Intestines
n bæcþearmas
n guttas og
n heortgesida o
n iesend(e)/gesen g
n innefaran
n midhrif
n ropp
n smeoruþearm g
n þearm
n þumle og
n wamb
n .Small intestines
n smælþearmas
n .Large intestine
n ǣmūþa og
n blind þearm
n snǣdelþearm
n ..Rectum
n bæcþearm
n ende
n forþgang
n ūtgang
n ...Anus
n ears
n earsgang
n earsþerl og
n Reproductive organs
n gecynd
n gecyndlim(u)
n scamigendlican
n scamu
n (ge)sceap
n getāwu
n þēohgeweald og
n geweald
aj .Genital
n cennende
aj cennendlic
n Male genitalia
n .Penis
n lim
n pintel og
n scamlim g
n teors
n wǣpen
n ..Foreskin
n felcyrf og
n filmen
n .Testicle/testicles
n beallucas og
n burse g
n ēowende o
n herþan
n sceallan
n ..Scrotum
n codd
n herþbelig
n sweota q
n Female reproductive organs
n .Womb
n bōsm
n brēost
n cildhama g
n cwiþ(a)
n gecyndlim
n feorhhama og
n (ge)hrif
n ingehrif og
n innoþ
n mōdor bōsm
n mōdor hrif
n mōdor innoþ
n wamb
n Secretory organs, glands
n Tonsil
n rēada q
n .Glandular swelling
n cyrnel
n Spleen
n milte
n Liver
n lifer
n .Lobe of
n læppa
n liferlæppa
aj .Five-lobed
aj fīflæpped o
n Kidney
n ǣdre
n cropp
n lundlaga
n Bladder
n blǣdre
n Mammary gland, breast
n brēost
n brēostcofa
n brēostwylm
n melcebrēost og
n stricel g
n titt
n ūder og
n .Nipple, teat
n forweard titt
n mamme og
n spane/u g
n stricel g
n titt
n tittstrycel og
aj .Lactating
aj melc
n Secretions
n Humours
n dropa
n inwǣte o
n wǣta
aj .Moist
aj wǣt
n Mucus, phlegm, rheum
n dylsta
n geolster/gillister
n horh/hrog
n hrāca
n hrǣcung
n mǣldropa og
n risoda o
n snofl
n gesnot
n sped g
n .Of nose
n nebgebrǣc g
n snyflung o
aj .Mucous
aj dylstiht o
aj .Full of/covered with
aj mǣldropiende og
aj snoflig o
n .A cough
n hwōsta
v .To cough
v hwōsan
n .Clearing of the throat
n hrāca
n hrǣcea
n hrǣcung
n .Sneezing, a sneeze
n fnēosung q
n fnora
n hnor q
v .To sneeze
v gefnesan
n Synovia, oily matter between joints
n liþsēaw
n liþule
n Secretions of ear
n drōs q
n teoru
n Saliva
n mǣldropa og
n Gall/bile
n ātor
n gealla
n Secretion from spleen
n sogeþa
n Milk
n meolc
v .To secrete milk
v meolcian
n Discharge, emanation
n ǣþm
n āgotennes
n brǣþ
n stēam
n .Action of excreting
n ūtfōr
n ūtgang
v .To excrete
v gelēoran
v ūt iernan
n Sweat
n swāt
aj .Sweating
aj geswāt
aj swātig
aj ..With sweaty brow
aj swātighlēor op
n .Pore
n swātþyrel og
vi .To sweat
vi āswǣtan o
v (ge)swǣtan
n Tear
n tēar
n Action of clearing nose
n snӯting og
v .To clear nose
v snӯtan
n Spittle
n fām
n spātl/spold
n spātlung og
n swāt
n .Retching and spitting
n hrǣcetung
n hrohung q
n spǣtung o
n wyrmshrǣcing og
n wyrmsspīung og
n .A slobberer
n drefela q
v .To slaver
v dreflian og
v .To retch and/or spit
v geblāwan
v efengespittan g
v hrǣcan
v hrǣcetan o
v hrohian og
v hyran og
v spǣtan
v spǣtl(i)an
v spātan g
v spigettan
v ..He/they retched and/or spat
v speoft(on) g
v ..To spit out
v āhrǣcan ūt
v spātlian og
v ...Spat out
v āspeoft og
v ..To spit upon
v bespǣtan
v hor(g)ian g
v onspǣtan
v spǣtl(i)an
v gespeoftian og
v (ge)spittan g
n Action of breaking wind
n feorting
n fīsting g
n Faeces
n cwēad
n droge o
n dyncge
n gor
n meox
n mesa o
n mixen
n mixendynge o
n scearn
n scytel o
n tord
n tyrd(e)lu
n þost
n ūtgang
n .Defecation
n drīting g
n earsgang
vi .To defecate
vi gedrītan o
vi ūt (ge)gān
vi ūt gangan
n Urine
n adela
n hland
n micga
n migoþa
n wǣta
n .Urination
n miggung g
vi .To urinate
vi (ge)mīgan
vi tō gedrēog gān
n Menses
n gecynd
n mōnaþādl
n mōnaþblōd g
n mōnaþgecynd
aj .Menstruous
aj mōnaþādlig o
aj mōnaþlic
aj mōnaþsēoc
n Semen
n sǣd
n Respiratory organs
n Wind-pipe
n þearm(ge)wind g
n þrotbolla
n wāsend
n windǣddre og
n Lungs
n lungen
n Breath
n ǣþm
n blǣd
n fnǣst
n gāst
n oroþ
n orþung
n wind
n Breathing
n ēþ(g)ung
n fnǣst
n hwǣst og
n oroþ
n .Inhalation
n inēþung og
n .Breathing upon/into
n inblāwing og
n onēþgung g
n onorþung g
n orþung
n .Panting, breathing hard
n ēþ(g)ung
n hrēoung
n swōret(t)ung
aj .Short-winded, panting
aj swōretendlic og
v To breathe
v ǣþmian g
v ātēon
v (ge)blāwan
v gebregdan oreþe
v (ge)ēþian
v hladan oroþ
v onblāwan
v orþian
v getēon oroþ
v .?Breathed
v āblǣst g
v .To breathe in
v ātēon tō
v tō(ge)tēon
v wiþtēon
v .To exhale
v āfǣman ūt
v āpyffan
v ūt āblāwan
v ūt ǣþmian
v ūt āpyffan
v .To breathe on/into
v āblāwan on/ofer
v edblōwan og
v ēþian on
v geondblāwan
v inblāwan
v onorþian og
v orþian
v tōēþian o
v .To blow out cheeks, blow hard
v blāwan
v hlӯrian og
v .To breathe hard, pant
v fnǣstian
v fnesan
v orþian
v stenecian
v stenian og
v þefian
n A sigh
n sice op
n sicettung
n swōret(t)ung
v .To sigh
v āsīcan g
v āswōrettan
v sīcan
v swōrettan
v swōrian q
vi To snore
v fnǣrettan og
vi hrūtan
n Heart
n heorte
n .Artery, vein
n ǣdre
n gēotend og
n gēotendǣder
n hēafodǣdre o
n lungenǣder o
n middelǣdr
n Blood
n blōd
n cwealmdrēor op
n dēadblōd
n drēor
n heolfor p
n swāt
n .Supply of blood
n blōdscēawung o
n .Blood shed in violence
n heorudrēor p
n wældrēor p
n .Life blood
n sāwoldrēor p
n .Blood mixture
n blōdgemang og
n .Flow/issue of blood
n ærning/ierning
n blōdsihte o
n flōwing g
aj .Bloody
aj blōden og
aj blōdig
n drēorig
n heolfrig p
n heorudrēorig p
n swātig
aj ..Bloodstained
aj drēorfāh op
aj rēad
aj swātfāh p
aj .Bloodless
aj blōdlēas o
v .To bleed
v blēdan
v swǣtan
v ..(Of blood) to flow
v flōwan
v iernan
n Brain
n brægen
n ex(e)
n hærn o
n .(Of outer membrane) dura mater
n hīon o